Hopp och tvi­vel om snabbt brex­itav­tal

Ttela - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT

Nya sam­tal ska­par nya för­vänt­ning­ar om att en brex­it­upp­gö­rel­se snart är på gång mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och EU. Men från uni­o­nis­ter­na i Nor­dir­land hörs fort­sat­ta pro­tes­ter mot pla­ner­na.

Frå­gan om hur grän­sen mel­lan Ir­land och Nor­dir­land ska hål­las öp­pen ef­ter det brit­tis­ka Eu-ut­trä­det har länge va­rit det som hind­rar ett fär­digt ut­trä­del­se­av­tal. EU och Ir­land vill ha ga­ran­ti­er för en nöd­lös­ning där allt för­blir som det är, om ing­en an­nan lös­ning kan för­hand­las fram, me­dan Stor­bri­tan­ni­en i så fall krä­ver att nöd­lös­ning­en blir tids­be­grän­sad.

EN­LIGT TID­NING­EN THE Ti­mes ska pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May nu ha skic­kat ett brev till le­dar­na för nor­dir­länds­ka uni­o­nist­par­ti­et DUP för att be­to­na att hon ald­rig tän­ker ac­cep­te­ra att nöd­lös­ning­en be­hö­ver trä­da i kraft.

I stäl­let för att lug­na får det dock DUP att gå i ta­ket – och be­fa­ra att May är på väg att ac­cep­te­ra nå­got som DUP in­te kan tän­ka sig.

”Hen­nes brev ty­der på att pre­miär­mi­nis­tern knu­tit sig till tanken på en gräns i Ir­länds­ka sjön med Nor­dir­land kvar un­der EU:S reg­ler”, skri­ver Dup-le­da­ren Ar­le­ne Fos­ter på twit­ter.

PARTIETS BREXITTALESMAN Sam­my Wil­son går än­nu läng­re i en ra­di­o­in­ter­vju med BBC. – Om en så­dan här över­ens­kom­mel­se skul­le läg­gas fram i par­la­men­tet skul­le vi in­te stöd­ja den och jag tror att ett stort an­tal från hen­nes eget par­ti in­te hel­ler skul­le gö­ra det. Pre­miär­mi­nis­tern kän­ner till kon­se­kven­ser­na och nu mås­te hon tän­ka om, sä­ger Wil­son en­ligt Reuters. The­re­sa May är på plats i Bel­gi­en – in­te för att för­hand­la om brex­it ut­an för att hed­ra sol­da­ter som stu­pa­de i förs­ta världs­kri­get.

Stö­det från DUP:S tio le­da­mö­ter är nöd­vän­digt för att ge Mays re­ge­ring ma­jo­ri­tet i det brit­tis­ka par­la­men­tet.

PARALLELLT VÄXER SAM­TI­DIGT för­vänt­ning­ar­na på en upp­gö­rel­se i Brys­sel där par­ter­nas näst högs­ta för­hand­la­re, Stor­bri­tan­ni­ens Ol­ly Rob­bins och EU:S Sa­bi­ne Wey­and, sit­ter i sam­tal för and­ra da­gen i rad.

På mån­dag ska Eu-mi­nis­ter Ann Lin­de (S) och hen­nes kol­le­gor från öv­ri­ga kvar­stan­nan­de Eu-län­der få en ny ge­nom­gång av lä­get från EU:S chefs­för­hand­la­re Michel Bar­ni­er.

– Jag tror att det kom­mer någon­ting till mö­tet med Bar­ni­er på mån­dag. Men det har ju ti­di­ga­re ock­så bli­vit ge­nom­brott som se­dan in­te gått ige­nom den brit­tis­ka re­ge­ring­en, så ingen­ting är klart för­rän allt är klart, sä­ger Lin­de i sam­band med fre­da­gens han­dels­mi­nis­ter­mö­te i Brys­sel.

Ir­lands pre­miär­mi­nis­ter Leo Va­rad­kar tror för sin del att det drö­jer li­te till.

– Det är mer tro­ligt än in­te att vi kom­mer att nå en lös­ning un­der de när­mas­te vec­kor­na, fö­re ny­år. Men myc­ket kan fort­fa­ran­de gå fel, sä­ger Va­rad­kar i Dublin en­ligt Reuters.

Bild: GARETH FULLER/TT

BEKYMRAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.