Skogs­brand har slu­kat hel stad

Ttela - - Världen - TT-REUTERS

Sta­den Ma­li­bu eva­kue­ras på grund av brän­der­na i Ka­li­for­ni­en i USA. En skogs­brand har re­dan för­stört sta­den Pa­ra­di­se i nor­ra Ka­li­for­ni­en. Om­kring 40 000 per­so­ner i och om­kring sta­den har tving­ats fly.

De om­kring 26000 in­vå­nar­na i Pa­ra­di­se fick fly hals över hu­vud då el­den drog in över sta­den, un­der­blåst av tor­ka och hår­da vin­dar. Bran­den har slu­kat bo­stads­om­rå­den, sjuk­hus och sko­lor, och myn­dig­he­ter­na be­skri­ver sta­den som total­för­störd.

– Sta­den är öde­lagd. All­ting är för­stört, sä­ger Scott Mclean, ta­les­per­son för del­sta­tens brand­skydds­de­par­te­ment.

Det är oklart hur många som ska­dats i bran­den, som är ut­om kon­troll och som kan dra vi­da­re mot när­be­läg­na Chi­co, med 93 000 in­vå­na­re. Or­sa­ken till bran­den, som bröt ut på tors­dags­mor­go­nen lo­kal tid, är in­te klar­lagd, men det var­ma och tor­ra väd­ret har bi­dra­git till den snab­ba sprid­ning­en.

In­vå­nar­na i Ma­li­bu har be­ord­rats att eva­ku­e­ra på grund av brän­der­na, rap­por­te­rar fle­ra me­di­er. En­ligt Sky News har kust­sta­den re­dan tömts på in­vå­na­re.

Om­kring 13 000 per­so­ner bor i Ma­li­bu.

En­ligt upp­gif­ter i lo­ka­la me­di­er spreds bran­den in­led­nings­vis i en fart av 56 kilo­me­ter i tim­men. Myn­dig­he­ter­na upp­ger att män­ni­skor har läm­nat si­na for­don på vägar­na och flytt till fots, bä­ran­de si­na barn och hus­djur.

Bild: NOAH BERGER/TT

ELDHAV. Myn­dig­he­ter­na ta­lar om att sta­den Pa­ra­di­se är ”så gott som helt för­stört” av bran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.