Jen­ny ut­fors­kar grän­ser med hjälp av sin konst

KONST: STO­RA ÖNSKNINGAR BLIR STO­RA VERK

Ttela - - Nöje -

”Wishes too big” är nam­net på ut­ställ­ning­en som av­slu­tar Konst­hal­lens höst­sä­song och vid lör­da­gens ver­nis­sage kom­mer sam­ling­en av verk att växa yt­ter­li­ga­re. Konst­nä­ren Jen­ny Berg gör då en per­for­man­ce till­sam­mans med Mor­gan Scha­ger­berg, som hon job­bat ihop med även ti­di­ga­re.

– Det blir som att vi ska­par en skulp­tur till i rum­met och den kom­mer att fin­nas här se­dan un­der he­la ut­ställ­nings­ti­den, förklarar Jen­ny.

– I per­for­man­cen, som he­ter ”Mi­racu­lous laws of phy­sics”, kom­mer vi att an­vän­da oss av gra­vi­ta­tio­nen för att byg­ga en ny skulp­tur.

DEN NYA SKULPTUREN hör ihop med en av de re­sor hon gjort och de konst­verk som blev re­sul­ta­tet av dem.

Just det där med ”hör ihop” är ge­nom­gå­en­de i Jen­nys konst­när­skap. Ta till ex­em­pel in­stal­la­tio­nen ”It’s a he­ar­ta­che”, där hen­nes idé var att kopp­la ihop många hjär­tan till ett ge­men­samt blodom­lopp. Hen­nes le­tan­de ef­ter ”det per­fek­ta hjär­tat” led­de till en strand, där hon hit­ta­de ett dött rå­djur, vars hjär­ta hon se­dan an­vän­de in­nan hon till slut be­grav­de det djupt ner i mar­ken.

Be­rät­tel­sen blev ett tex­til­konst­verk med text och bil­der bro­de­ra­de på en duk. Li­te som Bay­eux-ta­pe­ten för att jäm­fö­ra med ett liknande verk.

Att ut­fors­ka grän­ser. Att kopp­la ihop sa­ker som är åt­skil­da. Att gö­ra konst av önskningar som är för sto­ra. Jen­ny Berg, som nu stäl­ler ut i Konst­hal­len Troll­hät­tan, tar med be­trak­ta­ren på en spän­nan­de re­sa i stort och smått. Och med den san­na my­ten som en stän­dig föl­je­sla­ga­re.

KONSTRESOR. Grän­ser och re­sor av oli­ka slag är vik­ti­ga be­stånds­de­lar i Jen­ny Bergs konst. Nu vi­sas hen­nes ut­ställ­ning ”Wishes too big” i Konst­hal­len Troll­hät­tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.