Hon sjung­er för li­vet i Frän­de­fors

Ttela - - Nöje - MIA THORNBERG

I mor­gon kom­mer Sofia Käll­gren till Frän­de­fors kyr­ka för att, till­sam­mans med en jät­tekör, sjunga för att hjäl­pa en­sam­ma och ut­sat­ta barn runt om i världen.

Sång­er för li­vet är Lä­kar­mis­sio­nens åter­kom­man­de kö­rar­range­mang och sam­lar hund­ra­tals lo­ka­la kör­sång­a­re med nå­gon av Sve­ri­ges mest folk­kä­ra ar­tis­ter i en kon­sert för att hjäl­pa en­sam­ma och ut­sat­ta barn i världen.

Årets två gästar­tis­ter är Sofia Käll­gren och Anna Stad­ling. Till­sam­mans med di­ri­gen­ter­na Mats Backlund och Pet­ra Falk tu­ras de om att gäs­ta to­talt nio or­ter, i li­ka många land­skap, runt om i Sve­ri­ge un­der hös­ten. Näst på tur står Frän­de­fors och då är det Sofia Käll­gren och Mats Backlund som hål­ler i trå­dar­na.

På var­je ort sam­las lo­ka­la kör­sång­a­re på sce­nen och det bru­kar hand­la om hund­ra­tals vid var­je kon­sert. Många re­ser långt för att del­ta och för en del av dem har Sång­er för li­vet bli­vit en år­lig tra­di­tion.

– Jag ser fram emot sam­ar­be­tet med al­la kör­sång­a­re och käns­lan av att vi till­sam­mans kan bi­dra ge­nom att mu­si­ce­ra ihop, sä­ger Sofia Käll­gren.

– Jag öns­kar att al­la kör­sång­a­re fick se gläd­jen och ut­strål­ning­en hos de barn vi lyc­kas hjäl­pa, sä­ger Jo­han Lil­ja, di­rek­tor på Lä­kar­mis­sio­nen.

Syf­tet med kon­ser­ter­na är att in­spi­re­ra fler att bli Skydds­äng­lar hos Lä­kar­mis­sio­nen. En Skydds­äng­el skän­ker var­je må­nad ett bi­drag för att va­ra med och rädd liv, för att va­ra med och se till att barn på ut­sat­ta plat­ser i världen in­te över­ges, sväl­ter el­ler ut­nytt­jas, ut­an får växa upp i trygg­het, får ut­bild­ning och en fram­tid.

– Jag hop­pas vi kan in­spi­re­ra till en­ga­ge­mang. Lik­gil­tig­het är det värs­ta jag vet. Och själv­klart vill jag att publi­ken läm­nar kon­ser­ten med en varm och upp­rymd käns­la, sä­ger Sofia Käll­gren.

Sång­er för li­vet har ar­ran­ge­rats av Lä­kar­mis­sio­nen i oli­ka for­mer i 20 års tid.

Bild: KENT ENG

SKYDDS­ÄNG­EL. ”Jag hop­pas vi kan in­spi­re­ra till en­ga­ge­mang. Lik­gil­tig­het är det värs­ta jag vet”, sä­ger Sofia Käll­gren in­för Sång­er för li­vet i Frän­de­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.