”Jag blev helt blåst av sto­len över lå­tar­na”

Ttela - - Kultur & Nöje - SOFIA SUNDSTRÖM/TT

Trött­het och tung kropp hind­ra­de in­te Charlotte Perrelli – hon njöt till ful­lo av Så myc­ket bätt­re-in­spel­ning­en, trots ett barn i ma­gen. – Jag har ald­rig sett gra­vi­di­te­ten som ett sjuk­doms­till­stånd, jag har all­tid job­bat till da­gen fö­re och stud­sat upp på sce­nen da­gen ef­ter, be­rät­tar hon.

Charlotte Perrelli har bli­vit mam­ma igen – men gra­vi­di­te­ten var in­te lätt. Hon drab­ba­des av den säll­syn­ta kom­pli­ka­tio­nen va­sa pre­via, som krä­ver ett pla­ne­rat kej­sar­snitt, an­nars upp­står en blöd­ning som ris­ke­rar bar­nets liv.

UN­DER IN­SPEL­NING­EN AV Så myc­ket bätt­re ha­de ma­gen bör­jat mär­kas un­der klä­der­na, men Charlotte Perrelli var lyck­ligt ove­tan­de om kom­pli­ka­tio­nen.

– Då kän­des det som en van­lig gra­vi­di­tet. Jag var li­te trött, an­nars var det inga kons­tig­he­ter, be­rät­tar hon.

Till en bör­jan var schla­ger­stjär­nan ner­vös över att bo­sät­ta sig på pen­sio­nat Grå gå­sen, med män­ni­skor hon in­te kän­de, stän­digt fil­mad av ett tv-team och ut­an möj­lig­het att åka hem.

– Jag var li­te no­jig in­nan, jag tänk­te ”ska jag bli in­låst här som i Big brot­her?”.

– Men vi ha­de otro­ligt ro­ligt, och al­la ar­tis­ter var i ex­akt sam­ma si­tu­a­tion, vil­ket gjor­de att vi stöt­ta­de varand­ra, be­rät­tar Perrelli.

Gra­vi­di­te­ten gjor­de att hon fick stå över ak­ti­vi­te­ter som vat­ten­ski­dor och fot­boll, men hon höll än­då hu­mö­ret up­pe. På lör­dag är det Charlotte Per­rel­lis tur att få si­na lå­tar tol­ka­de, dess­utom ut­lo­var hon per­son­li­ga be­rät­tel­ser som få kän­ner till. Det här sker parallellt med att hon är bokak­tu­ell med bi­o­gra­fin Flic­kan från Små­land.

– Jag tror att folk som lä­ser bo­ken och ser Så myc­ket bätt­re kom­mer att få en an­nan för­stå­el­se för mig.

”Jag var li­te no­jig in­nan, jag tänk­te ’ska jag bli in­låst här som i Big brot­her’?”

CHARLOTTE PERRELLI

Man kan ha följt mig i pres­sen i 25 år, men när nå­gon an­nan skri­ver om en är det den per­so­nens be­döm­ning som hålls fram, sä­ger Charlotte Perrelli.

ALLRA BÄST MED att va­ra med i pro­gram­met tyc­ker Perrelli trots allt är låt­tolk­ning­ar­na.

– Man har lagt ner enormt många tim­mar i stu­di­on och sla­git knut på sig själv för att det ska va­ra nytt och fräscht, men man glöm­mer bort att man själv ska få den här fi­na gå­van.

– Jag blev helt blåst av sto­len över vis­sa tolk­ning­ar, tå­rar­na bör­ja­de rin­na och jag kän­de att fy fan vad bra, myc­ket bätt­re än ori­gi­nal­ver­sio­nen.

Så myc­ket bätt­re sänds i TV4 i kväll kloc­kan 20.00.

Bild: STINA STJERNKVIST

EGEN DAG. Nu är det Charlotte Per­rel­lis tur att få si­na lå­tar tol­ka­de i TV4:S Så myc­ket bätt­re. Det var näs­tan det häf­ti­gas­te av allti­hop, sä­ger hon. Hon är även ak­tu­ell med bo­ken ”Flic­kan från Små­land”, skri­ven ihop med Mar­tin Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.