Jäm­ställd sty­rel­se: ”Det är ba­ra för­de­lar”

Ttela - - Sport - JOHANNA JOSEPHSSON 0520-42 27 46 johanna.josephsson@ttela.se

Många är de sty­rel­ser som har en ojämn köns­för­del­ning. Men det finns go­da ex­em­pel ock­så, ett av dem är Vä­ners­borgs SK. – Sty­rel­sen ska re­pre­sen­te­ra klub­ben, sä­ger Lisa Wassén, sty­rel­se­le­da­mot.

Vä­ners­borgs skid­klubbs sty­rel­se be­står av sju le­da­mö­ter – fy­ra kvin­nor och tre män. Det innebär att klub­ben kla­rar Rik­sid­rotts­för­bun­dets mål att kvin­nor och män ska va­ra re­pre­sen­te­ra­de med minst 40 pro­cent.

TTELA BE­STÄM­DE TRÄFF med tre av sty­rel­se­le­da­mö­ter­na – Lisa Wassén, Mi­chael Jo­hans­son och Charlotte Ös­ter­man – i Skid­stu­gan i Vä­ners­borg för att pra­ta om vad de gjort för att lyc­kas.

– Om det för­svin­ner en man från sty­rel­sen vill vi er­sät­ta ho­nom med en man för att det in­te ska bli mer ojämnt, sä­ger Mi­chael Jo­hans­son.

Men det är in­te den en­da för­kla­ring­en.

– Vi har ett för­bund med star­ka vär­de­ring­ar. I ori­en­te­rings­för­bun­det så tän­ker man myc­ket på att al­la ska re­pre­sen­te­ras, bå­de vad gäl­ler kön och ål­der. Egent­li­gen är det kanske där­för det har bli­vit mer na­tur­ligt för oss. Man tän­ker in­te på det, men sam­ti­digt så gör man det he­la ti­den, sä­ger Charlotte Ös­ter­man.

En an­nan sak som de tror un­der­lät­tar är att det är bra köns­för­del­ning även bland ut­ö­var­na.

– Ori­en­te­ring­en be­står av un­ge­fär li­ka många kil­lar som tje­jer, den är in­te mans­do­mi­ne­rad på nå­got sätt. Och det är såklart lät­ta­re om man har många att väl­ja på, sä­ger Mi­chael.

Det är in­te ba­ra köns­ba­lans som är vik­tigt för VSK.

– Vi har även den se­nas­te ti­den tänkt på att få in yng­re per­so­ner, sä­ger Charlotte.

EN AV DEM är 22-åri­ga Lisa Wassén som blev en del av sty­rel­sen vid års­skif­tet.

– Jag tyc­ker det är in­tres­sant och kul att job­ba med klub­ben. Den har all­tid va­rit en stor del av mitt liv och då vill jag kun­na va­ra med och ut­veck­la den, sä­ger hon.

ATT VSK HAR en bra köns­ba­lans är ing­et nytt, så har det va­rit i någ­ra år.

– Jag vet in­te om jag ha­de gått med om det ba­ra va­rit en sty­rel­se med kil­lar, sä­ger Lisa.

– Det ha­de jag in­te hel­ler tyckt va­rit så loc­kan­de, fyl­ler Charlotte i.

– Det är in­te li­ka ro­ligt, det är ro­li­ga­re om det är bland­ning. Men är det vik­tigt?

– Ja, det är det. Vi är en stor klubb med många oli­ka per­so­ner i oli­ka åld­rar och med oli­ka bak­grun­der, och då ska sty­rel­sen re­pre­sen­te­ra klub­ben, sä­ger Lisa Wassén.

– Det är bra när det är olik­he­ter. Det blir bätt­re dy­na­mik, och man får oli­ka syn­vinklar, sä­ger Charlotte Ös­ter­man.

– Det är ba­ra för­de­lar helt en­kelt, sä­ger Mi­chael Jo­hans­son.

”Vi är en stor klubb med många oli­ka per­so­ner i oli­ka åld­rar och med oli­ka bak­grun­der, och då ska sty­rel­sen re­pre­sen­te­ra klub­ben”

LISA WASSÉN

TTELA 9 NO­VEM­BER LYC­KATS. Lisa Wassén, Charlotte Ös­ter­man och Mi­chael Jo­hans­son sit­ter i sty­rel­sen för Vä­ners­borgs SK, som är en av få lo­ka­la id­rotts­för­e­ning­ar som uppnår må­let med 60/40-för­del­ning i sty­rel­sen.

Bild: CHRISTIAN FLODIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.