Forslund årets mål­vakt

Ttela - - Sport - MAR­TIN AHLIN

Årets främs­te mål­vakt i division 2 he­ter Si­mon Forslund och till­hör FC Troll­hät­tan. – Det är ju ro­ligt att få nå­got slags in­di­vi­du­ellt pris, det har jag väl näs­tan ald­rig va­rit med om för­ut, sä­ger han.

Var­je sä­song ut­ser Uni­bet, med hjälp av trä­na­re och jour­na­lis­ter, de bäs­ta division 2-spe­lar­na på var­je po­si­tion. Se­nast en lo­kal pro­fil pri­sa­des var när mitt­fäl­ta­ren Ro­bert Bag­ger hyl­la­des för ett fint 2015 i FCT:S fär­ger.

Och nu är det allt­så dags igen, se­dan Si­mon Forslund ta­git hem mål­vaktska­te­go­rin i hård kon­kur­rens med öv­ri­ga stolp­vak­ta­re från lan­dets sex se­ri­er på den ak­tu­el­la ni­vån.

– Han har haft en ka­non­sä­song och vak­tat bu­ren i ett av de bäs­ta för­sva­ren i he­la division 2. Sett till an­ta­let no­mi­ne­ring­ar var Si­mon Forslund i en klass för sig det­ta år, kon­sta­te­rar Henrik Holm, pro­jekt­le­da­re för Uni­bet 2:an.

SÅ HÄR SÄ­GER 28-åri­ge Forslund själv om ut­mär­kel­sen, i pod­den Skruv­dubb & Fy­ra­fy­ratvå:

– Jag tän­ker väl mest att det är ett re­sul­tat av den sta­bi­la de­fen­siv och ba­lans som vi haft i la­get i år, och som jag är en del av till­sam­mans med många and­ra. Då kan det bli så här, när man släp­per till få mål och väl­digt få mål­chan­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.