Suc­cé­ked­jan spric­ker och ny­gam­malt i THC

Ttela - - Sport - ULF THURESSON 0520-42 26 23 ulf.thuresson@ttela.se

Suc­cé­ked­jan i Vä­ners­borgs HC spric­ker, och så har ett ny­gam­malt an­sik­te dykt upp i Trollhättans HC. Här är för­ut­sätt­ning­ar­na in­för kväl­lens hoc­key­der­by mel­lan VHC och THC.

Vä­ners­borg har gått som tå­get i he­la grundse­ri­en så här långt me­dan Troll­hät­tan haft en dipp på slu­tet.

MEN NU HAR för­ut­sätt­ning­ar­na för­änd­rats en del, åt­minsto­ne för VHC där suc­cé­ked­jan med brö­der­na Mår­tens­son (Sebastian och Niclas) och Jo­han Lars­son spric­ker.

– Det är Jo­han som in­te kom­mer till spel, sä­ger trä­na­ren Pe­ter An­ders­son.

Ett jät­te­av­bräck kan tyc­kas, Lars­son har snit­tat två po­äng se­dan han an­län­de från Da­len i division 1, men An­ders­son är in­te över­dri­vet oro­lig:

– Det är klart att vi helst haft med ho­nom i la­get, men vi vann i Troll­hät­tan ut­an Jo­han.

Vem som er­sät­ter i for­ma­tio­nen har Vhc-trä­na­ren in­te be­stämt: – Det vill jag fun­de­ra li­te till på. Se­ri­e­led­ning­en och de el­va mat­cher­na ut­an för­lust har pum­pat in själv­för­tro­en­de i VHC:

– Med den star­ten vi fått är det klart att jag räk­nar med att vi ska nå Alltvå­an, nå­got an­nat vo­re tjäns­te­fel.

Bac­ken Jacob Ber­tils­son är fort­fa­ran­de in­te ak­tu­ell, men Pontus Nestors­son har kas­tat gip­set och gick på is ti­di­ga­re i vec­kan.

Troll­hät­tan har va­rit up­pe på Topp 4, men fy­ra ra­ka mat­cher ut­an vinst har put­tat ned la­get på åt­ton­de plats.

EN AV FÖRKLARINGARNA är svå­rig­he­ten att gö­ra mål, med 30 full­träf­far är det ba­ra Ul­ri­ce­hamn (28) och Hovås (19) som är säm­re.

– Vi har job­bat på att gö­ra mål den här vec­kan, sä­ger Victor Lind­gren, as­si­ste­ran­de trä­na­re till var­dags men hu­vud­an­sva­rig nu när Pontus Ny­berg är upp­ta­gen av P18-lands­la­get i Tjec­ki­en.

Det se­na­re har gjort att ett ny­gam­malt an­sik­te dykt upp i Slätt­bergs­hal­len igen i form av Pe­ter Bernd­ts­son, den för­re Thc-trä­na­ren.

– En jät­te­bra lös­ning för oss, Pe­ter kan bå­de Troll­hät­tan och Vä­ners­borg se­dan ti­di­ga­re och kom­mer att va­ra med i bå­set mot VHC.

Vem som kom­mer att vak­ta Thc-kas­sen vill Lind­gren in­te av­slö­ja, men Erik Brun­berg är re­do om det blir han som grep­par förstas­pa­den:

– Ta­bel­len lju­ger in­te, det blir en tuff upp­gift.

Och med tan­ke på att Vä­ners­borg gjort flest mål av al­la lag i se­ri­en kom­mer an­sva­ret att vi­la tungt på Brun­berg el­ler An­ton Ek­berg.

Thc-mål­vak­ten tyc­ker att la­get gjort det bra så här långt:

– Ba­ra sex spe­la­re är kvar från för­ra sä­song­en men många av de nya är unga och hung­ri­ga, det får kom­pen­se­ra för bris­ten på ru­tin.

Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

POÄNGKUNG. VHC top­par division 2 Söd­ra A och Sebastian Mår­tens­son top­par po­äng­li­gan. ”Seb­be” snit­tar två po­äng per match så här långt.

Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

EN AV TVÅ. Erik Brun­berg (bil­den) el­ler An­ton Ek­berg? Thc-läg­ret vill in­te av­slö­ja vem som vak­tar kas­sen i kväl­lens der­by mot Vä­ners­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.