I SIS­TA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Ttela - - Sport -

Minst 120 mil­jo­ner till en en­sam vin­na­re – ja, det snac­kas om en V75-om­sätt­ning på 170 mil­jo­ner.

Svind­lan­de sum­mor i en mul­ti­jack­pot-om­gång, där jag un­nar en att vin­na allt. Pen­ning­pla­ce­ring? Ja, en och an­nan topp­stam­mad häst satt i min re­gi ...

Skämt å si­do, men visst skul­le ATG slå på sto­ra trum­man och få ovär­der­lig re­klam om det ba­ra blev en vin­na­re.

Å and­ra si­dan skul­le det va­ra häf­tigt om många så kal­la­de små­spe­la­re fick va­ra med och de­la på al­la mil­jo­ner­na. Säg att det blir 400 sy­stem med sju rätt och har jag då räk­nat rätt blir det minst 300 000 i vinst per sy­stem.

Nå­ja, på lör­dag vid 18.50 vet vi hur det gick ...

Ma­ket­he­mark ba­ra bäst?

I Guld­di­vi­sio­nen är det fy­ra eki­page som star­tar med vinst­chans. Jag väl­jer att sing­el­strec­ka Ma­ket­he­mark med Ulf Ohls­son trots att Pe­tri Sal­me­las femå­ring ska täv­la med skor på ho­var­na.

Den som vill kän­na sig trygg strec­kar gi­vet­vis ock­så Ze­nit Brick, Mil­li­gan’s School och Na­dal Bro­li­ne.

Jag står allt­så över den trion. Rätt el­ler fel?!

Min and­ra spik i den här minst sagt svår­lös­ta om­gång­en är ett fy­ra­å­rigt sto i Björn Goops re­gi. Topspin står bra in­ne i lop­pet, är en­sam på spring­spår och Björn kom­mer att sik­ta på led­ning.

I den po­si­tio­nen är Björn en mäs­ta­re på att be­dö­ma tem­pot – och han kom­mer att gö­ra allt för att eki­pa­gen på tillägg ska få det svårt.

Strec­ka mi­na två häs­tar

Jag kör Clau­de De­bus­sy åt Ro­ger J Jans­son och Zo­ko La­ne åt Ro­ger Pers­son. Det är två häs­tar som kan vin­na till rik­tigt bra odds.

Clau­de De­bus­sy höll un­dan för Handso­me Brad se­nast då han stod 40 fö­re. Mot­stån­det nu är in­te li­ka tufft och den här femå­ring­en kan av­slu­ta vasst.

Zo­ko La­ne har jag skrällt med förr i V75. Se­nast fick vi fritt för sent som V75­fy­ra. Ja, med ti­di­ga­re luc­ka ha­de det kun­nat bli vinst.

For­men är allt­så på topp och med hårt tem­po är vi med i slut­stri­den.

I öv­rigt; strec­ka Hum­b­le Hill som jag kör i V75 på sön­dag på Sund­by­holm.

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.