Ma­ket­he­mark och Topspin två chans­spi­kar i svår V75:a

Ttela - - Sport -

1 Mes­si­ah är en bra treå­ring som det var tänkt att mat­cha i Kri­te­ri­et men han blev sjuk. Nu är Daniel Redéns häst fit for fight och har ett lopp i krop­pen. Jag skul­le tro att Daniel sik­tar på att le­da runt om. Från tillägg är 10 Clau­de De­bus­sy och

11 Ra­jah Sil­vio giv­na.

10 Main­tai­na­bi­li­ty är hårt be­trodd hos fle­ra ex­per­ter som tyd­li­gen vet nå­got som jag in­te kän­ner till, men okey – jag häng­er på. Fem streck där 1 BBS Day Dream med Emi­lia Leo är lång­skot­tet.

2 Ma­ket­he­mark ska visst spa­ra ho­var­na till en even­tu­ell fi­nal, men han har över­ty­gat förr med skor på så jag väl­jer att sing­el­strec­ka då femå­ring­en har en myc­ket vinst­gi­van­de speed.

6 Topspin är en oru­ti­ne­rad fy­ra­å­ring med ba­ra fem star­ter, men Björn Goop har visst sik­tat på det­ta lopp och han om nå­gon vet vad han gör. Ja, jag spi­kar.

7 Bo C var fin som tvåa i ett Der­by-kval men ef­ter det har fram­gång­ar­na ute­bli­vit. Jag gil­lar fy­ra­å­ring­en och han har hög grund­ka­pa­ci­tet så det är mitt första­val. Sex streck och glöm in­te 3 Glo­bal Skip­per, en sex­å­ring som har form! 7 Mil­li­on­dol­larr­hy­me över­ty­ga­de vid seg­rar­na i Norr­land och den här fy­ra­å­ring­en ef­ter Re­a­dy Cash har va­rit och är en snack­häst. Nu har han ett odds­hö­jan­de lä­ge och mot­stån­det är hårt. In­nan det he­la var klart ha­de jag strec­kat al­la ut­om 4 Glo­bal Uns­poked och 9 Out­put Pres­su­re – allt­så tio (!) streck på sy­ste­met. 1 Don’t Mind Me har spets­lä­ge och det kan bli en re­pris på när han vann Sil­ver-fi­na­len fö­re Ra­cing Mange på Fär­je­stad. Många bra häs­tar ut­ma­nar, in­te minst två som jag kört med en viss re­gel­bun­den­het, näm­li­gen 6 Spee­dy Foxy Vi­ca­ne och 11 Zo­ko La­ne. Bå­da vi­sa­de fi­na tak­ter i se­nas­te star­ten, Spee­dy Foxy Vi­ca­ne V75-vann ef­ter en vass spurt och Zo­ko La­ne fick sent fritt som V75-fy­ra.

THO­MAS SY­STEM

V75-1: 1, 10, 11. Res: 14-5. V75-2: 1, 6, 10, 13, 15. Res: 2-13. V75-3: 2 Ma­ket­he­mark. Res: 9-4. V75-4: 6 Topspin. Res: 3-2. V75-5: 1, 2, 3, 7, 8, 11. Res: 6-10. V75-6: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Res: 9-4. V75-7: 1, 6, 11. Res: 9-10. Sy­ste­met är på 2700 ra­der och kos­tar 1350 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 7 Bo C i av­del­ning 5 blir det sy­ste­met på 450 ra­der och det kos­tar då 225 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.