ROBIN & CO TAPPADE KLAR LEDNING

Ttela - - Sidan 1 - TONI AN­DERS­SON 0520-42 26 44 toni.an­ders­[email protected]

Sve­ri­ge ha­de se­gern som i en li­ten ask, men glöm­de stänga loc­ket och Fin­land kun­de över­ras­kan­de vän­da ett tre­måls­un­der­läge till se­ger med 5-4.

Sve­ri­ge mot Fin­land i ban­dy in­ne­bär i nio fall av tio att de blå­gu­la av­går med se­gern.

Men när fyr­na­tions­tur­ne­ring­en drog igång i Rätt­vik på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen var det Kim­mo Kyl­lö­nen & co i det blå­vi­ta lands­la­get som drog längs­ta strå­et.

Det­ta ef­ter en mag­ni­fik upp­hämt­ning i den and­ra halv­le­ken.

An­nars var det Sve­ri­ge, med bland and­ra IFK Vä­ners­borgs Robin Öhrlund och Vä­ners­borgs­so­nen Christof­fer Fa­ger­ström i upp­ställ­ning­en, som styr­de och ställ­de fram tills det att Ryss­lands­proff­set Erik Pet­ters­son klipp­te in 4-1 på hör­na.

Samt­li­ga blå­gu­la mål för öv­rigt gjor­da på fas­ta si­tu­a­tio­ner. Lag­kap­te­nen Da­ni­el Ber­lin gjor­de 1-0 på hör­na, Christof­fer Ed­lund 2-0 på straff och sam­me man 3-1 ef­ter pa­u­sen, ock­så det på straff.

SE­DAN KOM ERIK Pet­ter­sons 4-1-full­träff och så långt i mat­chen ha­de en stor­spe­lan­de Kim­mo Kyl­lö­nen, IFK:S fins­ke kee­per, gjort den ena ka­non­rädd­ning­en ef­ter den and­ra och de­fi­ni­tivt den som höll kvar fin­län­dar­na i mat­chen.

Vet­lan­das Emil Fe­do­rov gjor­de sitt och Fin­lands and­ra mål när han åk­te sla­lom genom ett släpp­hänt svenskt för­svar och strax ef­ter pang­a­de för­re Gri­pen-spe­la­ren Ee­tu Peu­h­ku­ri in 4-3-re­du­ce­ring­en ef­ter hör­na.

Då åter­stod en kvart att spe­la och det svens­ka la­get, som mer el­ler mind­re slu­tat spe­la ef­ter Pet­ters­sons 4-1-mål, var skär­rat.

ÄN­DÅ SKA­PA­DE MAN lä­gen för fler mål, bland annat ha­de Christof­fer Fa­ger­ström en boll över mål­lin­jen, tyckte han i al­la fall själv av mål­ges­ten att dö­ma, och Christof­fer Ed­lund fick chan­sen för tred­je gång­en från straff­punk­ten, men bom­ma­de.

I stäl­let 4-4 av Tu­o­mas Määt­tä och så i mat­chens ab­so­lut sista skäl­van­de se­kun­der, 4-5 genom Ji­mi He­i­no­nen på hör­na.

Vilt ju­bel för­stås i det fins­ka läg­ret där utom Kim­mo Kyl­lö­nen i mål ock­så Ifk-an­fal­la­ren Mik­ko Luk­ka­ri­la med­ver­ka­de.

– Vi har en straff som tar i rib­bans un­der­kant (Ed­lund) och i stäl­let för mål där kan Fin­land stäl­la om på oss. Vi har oss själ­va att skyl­la. Från led­ning­en med 4-1 ska vi kun­na gö­ra det bätt­re, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Sven­ne Ols­son till svensk­ban­dy.se.

Sve­ri­ge fort­sät­ter tur­ne­ring­en un­der lör­da­gen med match mot Ryss­land och av­slu­ta­de mot Nor­ge på sön­dag.

Bild: DA­NI­EL ERIKSSON

PÅ EFTERKÄLKEN. Vä­ners­borgs­so­nen Christof­fer Fa­ger­ström ja­gar Fin­lands Tu­o­mas Määt­tä. Bäst ja­ga­de dock Fin­land som vän­de 1-4 till se­ger med 5-4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.