20-50 per­so­ner brå­ka­de på sko­la

Ttela - - Sidan 1 - LINUS NILS­SON 0520-42 26 00 linus.nils­[email protected]

Un­der tors­dags­ef­ter­mid­da­gen slogs 20-50 per­so­ner med till­hyg­gen ut­an­för Torpa­sko­lan i Vä­ners­borg.

Un­der tors­da­gen in­träf­fa­de ett bråk mel­lan två oli­ka grup­pe­ring­ar på Torpa­sko­lan i Vä­ners­borg. En­ligt Stefan Jo­an­zon, vid po­li­sen i Troll­hät­tan, kan det rö­ra sig om mel­lan 20-50 per­so­ner som va­rit in­vol­ve­ra­de i brå­ket.

Po­li­sen har un­der går­da­gen upp­rät­tat ett an­tal an­mäl­ning­ar i samband med brå­ket och där den grövs­ta i nu­lä­get är grov miss­han­del och en ut­red­ning gäl­lan­de miss­han­del ska även va­ra i start­gro­par­na.

En­ligt Stefan Jo­an­zon kan det rö­ra sig om 20-50 per­so­ner som kan ha va­rit in­vol­ve­ra­de i brå­ket som star­ta­de un­der tors­dags­ef­ter­mid­da­gen på Torpa­sko­lan, i Vä­ners­borg.

– Vi job­bar vi­da­re med ären­det, men det ska ha va­rit många per­so­ner på plats och vi har in­te fått en klar lä­ges­bild så jag kan in­te be­kräf­ta hur många som va­rit in­vol­ve­ra­de, sä­ger Stefan Jo­an­zon.

Vil­ka per­so­ner har va­rit in­vol­ve­rad i brå­ket?

– Upp­gif­ter finns att det ska rö­ra sig om per­so­ner som kom­mit ut­i­från, men det är ing­et som vi har kun­nat be­kräf­ta.

Vet man vad som har lett fram till brå­ket?

– Vi har fått in en del upp­gif­ter, men det är ing­et som vi kan gå ut med.

Un­der går­da­gen kom upp­gif­ter om att per­so­ner som va­rit in­vol­ve­ra­de i brå­ket fått upp­sö­ka vård för ska­dor, men en­ligt Stefan Jo­an­zon ska det in­te rö­ra sig om någ­ra all­var­li­ga­re ska­dor.

För­un­der­sök­ning­en kom­mer att fort­gå och un­der den när­mas­te ti­den kom­mer fler per­so­ner att hö­ras, så att po­li­sen ska kun­na skaf­fa sig en kla­ra­re bild av hän­del­sen.

Ing­en per­son ska än­nu ha gri­pits i ären­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.