SD vill ha bort tjäns­ter

Ttela - - Sidan 1 - JOHANNA LUNDBERG 0521-57 59 41 [email protected]

NY­HE­TER: Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Lil­la Edet vil­le ha bort två tjäns­te­män in­om kul­tur- och fri­tid, men det god­kän­des in­te av full­mäk­ti­ge.

De nya fas­tig­hets­ä­gar­na till Oden­hu­set vill änd­ra fas­tig­he­tens de­talj­plan. An­led­ning­en? De vill byg­ga ho­tell och lä­gen­he­ter ovanför Oden.

För två vec­kor se­dan stod det klart att Ud­de­valla­fö­re­ta­get EHF Hol­ding (ett dot­ter­bo­lag till Erik Hem­berg Fas­tig­hets AB) för­vär­vat den fas­tig­het där gal­le­ri­an Oden lig­ger. Se­dan den 30 no­vem­ber har EHF fått till­trä­de och på fre­da­gen pre­sen­te­ra­de de si­na nya pla­ner för fas­tig­he­ten – ho­tell och lä­gen­he­ter.

”Vi ser möj­lig­he­ter att ska­pa lo­ka­ler för en mix av hy­res­gäs­ter i hu­set, bå­de in­om sam­hälls­funk­tio­ner som till ex­em­pel sko­la och vård” skri­ver fas­tig­hets­bo­la­get i ett press­med­de­lan­de. Även kon­tor kan bli ak­tu­ellt.

MEN FÖR ATT kun­na gö­ra den här ty­pen av för­änd­ring­ar krävs en för­änd­rad de­talj­plan, ef­tersom den nu­va­ran­de ba­ra om­fat­tar han­del och par­ke­ring. Där­för har EHF an­sökt om plan­till­stånd för fas­tig­he­ten.

– Vi ser vik­ten av att om­gå­en­de på­bör­ja ett plan­ar­be­te för att snabbt mö­ta upp kom­mu­nens am­bi­tion om att ska­pa en trygg, men än­då liv­full stads­kär­na som mö­ter upp fram­ti­den, sä­ger Per Alex­an­der­son, vd EHF.

När TTELA pra­ta­de med Per Alex­an­ders­son i slu­tet av no­vem­ber sa han att lo­ka­ler­na i mark­plan med stor sä­ker­het skul­le fort­sät­ta att rym­ma han­dels­verk­sam­het. Han med­gav sam­ti­digt att fas­tig­he­ten i öv­rigt har vis­sa ut­ma­ning­ar i form av tom­ma lo­ka­ler och att de nya ägar­na nu skul­le un­der­sö­ka vil­ka and­ra ty­per av verk­sam­he­ter som skul­le kun­na gyn­na plat­sen. En­ligt press­med­de­lan­det är av­sik­ten fort­fa­ran­de att kon­cen­tre­ra han­deln till ga­tu­plan och be­fint­li­ga hy­res­gäs­ter ska ha bör­jat in­for­me­ras om pla­ner­na.

– Vi lyss­nar av hur de ser på sin utveckling, hur de på­ver­kas av di­gi­ta­li­se­ring­en och vad vi kan gö­ra för att för­stär­ka ut­bu­det och flö­det i Oden­hu­set. Vi vill ska­pa en bred platt­form och håll­ba­ra för­ut­sätt­ning­ar för fram­ti­den, sä­ger Pa­tric West­dahl, pro­jekt­ut­veck­la­re EHF.

Bild: ANDREAS OLS­SON

PLA­NER. De nya fas­tig­hets­ä­gar­na vill byg­ga ho­tell och lä­gen­he­ter ovanför Oden­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.