Utvi­sa in­te den som job­bar

Ttela - - Ledare - Ka­rin Pihl Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

Sve­ri­ge har en re­gle­rad mi­gra­tions­po­li­tik, även när det gäl­ler ar­bets­krafts­in­vand­ring. Att det finns reg­ler om vem som får kom­ma till Sve­ri­ge för att job­ba, och un­der vil­ka om­stän­dig­he­ter, är nöd­vän­digt. En helt fri ar­bets­krafts­in­vand­ring skul­le le­da till lö­ne­dump­ning och ut­nytt­jan­de av ar­bets­kraft. Den som vill ar­be­ta i Sve­ri­ge och sam­ti­digt ha med sig an­hö­ri­ga bör ock­så kun­na för­sör­ja fa­mil­jen. Det ska va­ra ord­ning och re­da, men reg­ler­na mås­te va­ra rim­li­ga. Det är de in­te i dag.

FÖR TIO ÅR se­dan li­be­ra­li­se­ra­des den svens­ka lag­stift­ning­en på om­rå­det. Det var i grun­den bra, men led­de till att ose­ri­ö­sa ar­bets­gi­va­re miss­bru­ka­de sy­ste­met i syf­te att an­vän­da sig av bil­lig ar­bets­kraft för bland annat bär­plock­ning.

Reg­ler­na skärp­tes, men så här någ­ra år i ef­ter­hand är det up­pen­bart att man tog i för hårt. Syf­tet var att kom­ma åt ar­bets­gi­va­re som ut­nytt­jar bil­lig ar­bets­kraft, men re­sul­ta­tet är att kom­pe­ten­ta per­so­ner som ar­be­tar i bran­scher som of­ta li­der av brist på ar­bets­kraft ut­vi­sas.

OF­TA HAND­LAR DET om re­na ba­ga­tel­ler som att ar­bets­gi­va­ren be­ta­lat nå­gon hund­ra­lapp för li­te i lön sett till kol­lek­tivav­ta­let, el­ler att se­meste­rer­sätt­ning­en va­rit för låg. Det är miss­tag som en­kelt kan ju­ste­ras i ef­ter­hand, men som i stäl­let får orim­li­ga kon­se­kven­ser.

På DN De­batt (5/12) skrev fö­re­trä­da­re för Cent­rum för rätt­vi­sa och ABB att Mi­gra­tions­ver­ket till och med över­tol­kar re­gel­ver­ket. Myn­dig­he­ten tilläm­par en “sex­må­na­ders­re­gel” som in­ne­bär att ut­vi­sa­de per­so­ner mås­te vis­tas i en form av ka­ran­tän ut­om­lands in­nan de kan sö­ka om up­pe­hålls­till­stånd igen. Det in­ne­bär sto­ra på­frest­ning­ar, in­te minst för den an­ställ­de och den­nes fa­milj, men ock­så för fö­re­ta­gen som för­lo­rar kom­pe­tent ar­bets­kraft.

I LJU­SET AV den öv­ri­ga mi­gra­tions­po­li­ti­ken är kom­pe­tens­ut­vis­ning­ar­na än märk­li­ga­re. Ut­länds­ka per­so­ner med up­pe­hålls­till­stånd som döms för brott som miss­han­del och våld­täkt kan ibland slip­pa ut­vis­ning med hän­vis­ning till att de ro­tat sig i Sve­ri­ge. Per­so­ner som ar­be­tar och be­ta­lar skatt kan be­hö­va läm­na lan­det för att ar­bets­gi­va­ren in­te be­ta­lat full se­meste­rer­sätt­ning. Bi­sarrt är ba­ra för­nam­net.

Mi­gra­tions­ver­ket och mi­gra­tions­dom­sto­lar­na mås­te bör­ja tilläm­pa re­gel­ver­ket som det är tänkt. Om det in­te är möj­ligt mås­te lag­stift­ning­en ses över. Kon­kur­ren­sen om hög­kva­li­ta­tiv ar­bets­kraft hård­nar. Sve­ri­ge mås­te va­ra ett at­trak­tivt land för des­sa män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.