Vo­re ett ex­tra val en ka­ta­strof?

VAL 2018. Vad hän­der om det låsta lä­get kvar­står? Frå­gan om ett ny­val har svä­vat som en an­de över he­la den in­ri­kes­po­li­tis­ka hös­ten.

Ttela - - Ledare - MAX ESKILSSON [email protected] 0520-42 26 01

Kom­mer ett ny­val be­hö­va ut­ly­sas? På mån­dag vän­tas tal­man­nen ef­ter över­lägg­ning med Stefan Löfven (S) ge be­sked om näs­ta steg i re­ge­rings­frå­gan. Blir ex­tra val ak­tu­ellt till slut vo­re det dra­ma­tiskt.

I mo­dern tid har det ald­rig ti­di­ga­re hänt och det är för­stå­e­ligt att man från po­li­ti­kens håll helst vill und­vi­ka si­tu­a­tio­nen. Det finns minst tre di­men­sio­ner. Att tac­ka nej till de man­dat väl­jar­na gav ris­ke­rar såklart att spä på miss­tro om höga po­li­ti­ker­nas för­må­ga att han­te­ra själ­va folk­vil­jan. Vi gav er verk­tyg men de var in­te till­räck­ligt bra. Gör om och gör rätt nu, snäl­la väl­ja­re. Ni rös­ta­de fel.

TILL PÅ DET kan läg­gas rent par­ti­e­go­is­tis­ka hän­syn. Al­la par­ti­er be­hö­ver in­te för­lo­ra på ett ex­tra val men någ­ra kan drab­bas väl­digt hårt. För Cen­ter­par­ti­ets del ser lä­get för­hål­lan­de­vis sta­bilt ut opi­ni­ons­mäs­sigt men det kan va­ra tungt att gå till val om det upp­fat­tas som att man var av­gö­ran­de or­sak till det.

Det i sin tur kan på­ver­ka opi­ni­o­nen, oav­sett om det ma­ni­fe­ste­rar sig på ett tyd­ligt sätt el­ler in­te. Utöver des­sa aspek­ter upp­står ock­så den rent prak­tis­ka kost­nads­bil­den: Att ar­ran­ge­ra ett val kos­tar stats­kas­san ett stort an­tal mil­jo­ner.

MEN VO­RE DET verk­li­gen en stor ka­ta­strof att få rös­ta en gång till? Frå­gan är prin­ci­piellt in­tres­sant, om vi läg­ger opi­ni­ons­lä­gen, skuld­frå­gan och eko­no­mis­ka hän­syn till­fäl­ligt åt sidan. Re­ge­rings­frå­gan präg­la­de som vän­tat val­rö­rel­sen 2018.

Po­li­tis­ka re­port­rar ut­kräv­de svar: Hur kom­mer ni att age­ra om nu­va­ran­de opi­ni­on står sig (led­tråd: så blev det) och vad har ni för andra­och tred­je­handsval? Ral­jant to­na­de po­li­tiskt ak­ti­va ned frå­gans be­ty­del­se och hän­vi­sa­de till att det min­sann skul­le lö­sa sig ef­ter va­let.

Det hand­la­de om ta­le­punk­ter, nå­got att sä­ga så länge. Men, han­den på hjär­tat: den nå­gorlun­da po­li­tiskt in­sat­ta för­stod redan då att S in­te skul­le släp­pa fram en al­li­ans­re­ge­ring el­ler att MP skul­le få ett så starkt re­sul­tat att de kun­de – och i så fall vil­le – hjäl­pa Al­li­an­sen till egen ma­jo­ri­tet.

I som­ras kun­de frå­gan om en Mkd-re­ge­ring av­fär­das som nys ut­an grund. Sjöstedt (V) kun­de svä­va på målet om huruvi­da han skul­le släp­pa fram Lööf (C) el­ler in­te. Nu har vi fa­cit, el­ler åt­minsto­ne ett be­tyd­ligt mer full­teck­nat svars­block.

PÅ ETT SÄTT vo­re det de­mo­kra­tiskt vi­ta­li­se­ran­de att väl­ja­re en gång till fick gö­ra sin röst hörd. Nu har par­ti­le­dar­na, till skill­nad från i sep­tem­ber, bör­jat tving­as be­kän­na färg.

Om ett ex­tra val skul­le gå av sta­peln skul­le in­te be­slu­tet som så­dant hand­la om att straf­fa par­ti­er­na för en ut­dra­gen re­ge­rings­bild­ning.

Dä­re­mot ha­de det kun­nat va­ra de­mo­kra­ti­mäs­sigt in­tres­sant att med en mer hel­teck­nad bild få gå till va­lur­nan igen.

Bild: ADAM IHSE/TT

VALRÖRELSE. När blir det dags igen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.