Oro över hur det blir med am­bu­lan­ser

Ttela - - Insänt -

Många med­bor­ga­re i Fyr­bo­dal är oro­li­ga för hur det ska bli med am­bu­lan­ser fram­ö­ver. Där­för har jag ta­git med mig den frå­gan till re­gi­on­full­mäk­ti­ge och ställt den till Ma­rit Hes­se (M) som är ord­fö­ran­de i Nu-sjuk­vår­dens sty­rel­se.

Det finns ett ut­red­nings­för­slag om att kost­na­der­na för am­bu­lan­ser­na i Nu­sjuk­vår­den ska mins­ka med 19 mil­jo­ner kro­nor. Till­gång­en till am­bu­lans är väl­digt vik­tig i vår del av värl­den. När det ibland är li­te glest mel­lan or­ter­na och sjuk­vårds­in­rätt­ning­ar­na så blir am­bu­lan­sen än vik­ti­ga­re. Am­bu­lan­ser­na har ju dess­utom haft en fan­tas­tisk utveckling. Med väl­ut­bil­dad per­so­nal och myc­ket ut­rust­ning för akut vård är am­bu­lan­sen en del av att kän­na sig trygg i var­da­gen, att vå­ga li­ta på att när det verk­li­gen be­hövs så finns vår­den där. Där­för är de så vik­tigt att in­te ta bort am­bu­lan­ser.

Den blågrö­na led­ning­en genom Ma­rit Hes­se (M) vil­le än­nu in­te sva­ra på min frå­ga om ned­skär­ning­ar på am­bu­lan­ser i Nu-sjuk­vår­den. Men vi i Väns­ter­par­ti­et är or­dent­ligt oro­a­de för hur det ska gå när peng­ar­na till sjuk­vår­den in­te räc­ker till. Vi vill till­fö­ra vår­den i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen en mil­jard kro­nor till för en bätt­re vård och då även vär­na am­bu­lans­sjuk­vår­den i Fyr­bo­dal. Kerstin Jo­els­son-walls­by (V) Ud­de­val­la och le­da­mot

i re­gi­on­full­mäk­ti­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.