Skriv en in­sän­da­re!

Ttela - - Insänt -

* Mej­la till in­san­da­[email protected] ttela.se el­ler skic­ka med van­lig post till adres­sen TTELA, Box 54 461 22 Troll­hät­tan el­ler TTELA, Box 111 462 22 Vä­ners­borg. Du kan även an­vän­da for­mu­lä­ret som finns på ttela.se un­der av­del­ning­en Åsikt.

* Namn, te­le­fon­num­mer och adress mås­te all­tid upp­ges, även om du vill skri­va un­der sig­na­tur.

* Max­läng­den för in­sän­da­re är 2500 tec­ken, in­klu­si­ve mel­lanslag. * Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra och kor­ta i in­sän­da tex­ter. * Allt in­sänt ma­te­ri­al pub­li­ce­ras in­te, vi gör ett ur­val. Vi har in­te möj­lig­het att åter­kopp­la och med­de­la huruvi­da ma­te­ri­a­let pub­li­ce­ras el­ler ej.

* De in­sän­da­re som pub­li­ce­ras i tid­ning­en pub­li­ce­ras även på ttela.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.