Regn­bå­gen har fått nytt hopp

VÄ­NERS­BORG: PER­SO­NA­LEN ÄR FORT­FA­RAN­DE OROLIG IN­FÖR FRAM­TI­DEN

Ttela - - Nyheter - NIKLAS JOHANSSON 0521-57 59 15 [email protected]

”Mam­ma fick öm­het, en lugn hem­mil­jö ut­an oro, go och glad per­so­nal, som även tog hand om oss an­hö­ri­ga. All spän­ning och oro vi haft över vå­ran mam­ma släpp­te, vi fick va­ra mor och dot­ter. Ett berg av spän­ning föll av oss. Som vi grät och fick pra­ta av oss. Ni är proffs i det ni gör, ni ing­er har­mo­ni i den­na svå­ra stund, ett lugn och trygg­het. Ni är uni­ka.”

Bre­vet är rik­tat till per­so­na­len och skrevs av dot­tern till en kvin­na som till­bring­a­de sin sista tid på Regn­bå­gen.

Det är in­te ba­ra de an­hö­ri­ga ger be­röm. Ti­di­ga­re i höst skrev so­ci­al­för­valt­ning­en i ett tjäns­teut­lå­tan­de: ”Un­der de år som Regn­bå­gen fun­nits har en myc­ket god kom­pe­tens kring pal­li­a­tiv vård ut­veck­lats.”

Men so­ci­al­nämn­dens eko­no­mi är då­lig och man har le­tat möj­lig­he­ter att spa­ra. Ett av många för­slag var att läg­ga ner Regn­bå­gen. Den idén mot­togs in­te po­si­tivt. I in­sän­da­re till TTELA ut­tryck­te bå­de de som job­bar på bo­en­det och and­ra sin oro.

”Vi mås­te ha för­ut­sätt­ning­ar att dri­va en bra vård.”

IRENE CASTILLO ESTRADA

Un­der hös­ten blev det känt att den pal­li­a­ti­va vår­den på Regn­bå­gen ris­ke­ra­de ned­lägg­ning. Nu fö­reslås i stäl­let en flytt. Men per­so­na­len är än­då orolig.

Regn­bå­gen

ATT IN­TE RIK­TIGT ve­ta vad som ska hän­da med verk­sam­he­ten är fru­stre­ran­de för per­so­na­len.

– Vi hör mest ryk­ten. Ena da­gen ska vi läg­gas ner, se­dan ska vi flyt­ta. Ryk­ten är far­li­ga, det blir to­kigt, sä­ger Le­na Was­sén, när TTELA be­sö­ker Regn­bå­gen.

Al­la har job­bat på som van­ligt men oviss­he­ten tar på kraf­ter­na.

”Po­li­ti­ker­na har va­rit stol­ta över Regn­bå­gen.”

EWA KORÉN

Regn­bå­gen

Näs­ta vec­ka kom­mer ett be­sked och det ver­kar det som om verk­sam­he­ten blir kvar. So­ci­al­nämn­den tar då ställ­ning till ett för­slag från för­valt­ning­en om att Regn­bå­gen ska flyt­ta och bli en del av det nya äldreboendet Niklas­bergs­vä­gen 1. Per­so­na­len på un­ge­fär tio per­so­ner flyt­tar i så fall med.

Att det nu lu­tar åt att Regn­bå­gen får fin­nas kvar tyc­ker för­stås per­so­na­len är po­si­tivt men att det för­mod­li­gen blir en flytt är de in­te rik­tigt nöj­da med.

– Vi tyc­ker in­te att det al­ter­na­ti­vet är bra. Vi vet ju in­te rik­tigt om lo­ka­ler­na är an­pas­sa­de till oss, sä­ger Ka­ta­ri­na Johansson.

Per­so­na­len är orolig för hur de­ras verk­sam­het ska på­ver­kas. Blir det trångt när gäs­ter­nas an­hö­ri­ga kom­mer på be­sök? Och hur fun­ge­rar det att flyt­ta ihop med ett äldre­bo­en­de, Regn­bå­gens gäs­ter är i al­la åld­rar.

– Det är re­spekt­löst att blan­da män­ni­skor i li­vets slut­ske­de och män­ni­skor med de­mens. Jag för­stå in­te tan­ken, det får in­te ba­ra bli en för­va­ring. Vi mås­te ha för­ut­sätt­ning­ar att dri­va en bra vård, sä­ger Irene Castillo Estrada.

Men om per­so­na­len får hål­la ihop är myc­ket vun­net.

– Vi är tryg­ga i oss själ­va och med varand­ra, sä­ger Le­na Was­sén.

Regn­bå­gen an­vänds av bå­de Vä­ners­borg och Troll­hät­tan och de två kom­mu­ner­na de­lar på sex plat­ser. Men det är säl­lan sex gäs­ter sam­ti­digt på bo­en­det och på ett år har man mel­lan 50 och 60.

IRENE CASTILLO ESTRADA är fast över­ty­gad om nyt­tan av ar­be­tet de gör.

– Vi män­ni­skor vill ha makt över vå­ra liv. Här läm­nar vi till­ba­ka den mak­ten till vå­ra gäs­ter, de får be­stäm­ma över sin var­dag. Det är värt myc­ket för den som in­te har så långt liv kvar, sä­ger hon.

Och det de gör upp­skat­tas som sagt.

– Det kom­mer fram an­hö­ri­ga och kra­mar om en på stan. Och så har ef­ter­lev­nads­sam­tal. Vi ring­er upp fa­mil­jen ef­ter ett par må­na­der och stäm­mer av, sä­ger Eva Nor­ling.

Per­so­na­len är för­vå­nad över att en ned­lägg­ning ens kom på tal från bör­jan, bo­en­det fram­hålls som ett gott ex­em­pel och man tar of­ta emot stu­die­be­sök.

– Po­li­ti­ker­na har va­rit stol­ta över Regn­bå­gen, sä­ger Ewa Korén.

FINNS ALL­TID PLATS. och 60 gäs­ter. På Regn­bå­gen finns sex

OMTYCKTA. Per­so­na­len på Regn­bå­gen får be­röm från många håll. En­ligt Le­na Was­sén är hon och de and­ra som job­bar med den pal­li­a­ti­va vår­den tryg­ga i sig själv och med varand­ra.

HJÄLPER UN­DER SISTA TI­DEN. Ewa Korén och Irene Castillo Estrada är två av de som job­bar på Regn­bå­gen. De­ras upp­drag är att vår­da män­ni­skor i li­vets slut­ske­de.

Bild: JOACHIM NYWALL

plat­ser för pal­li­a­tiv vård. Men det är väl­digt ovan­ligt att al­la är upp­tag­na sam­ti­digt. Un­der ett år har bo­en­det mel­lan 50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.