Kafé­ut­bud ska grans­kas

Ttela - - Nyheter - SVEN-GUNNAR SVENS­SON 0521-57 59 07 sven-gunnar.svens­[email protected]

Ut­bu­det av söt­sa­ker ska ses över på ka­fe­te­ri­or som har ele­ver som en sär­skild mål­grupp. Det upp­dra­get har kul­turoch ut­bild­nings­chef Anders Pet­ters­son fått av po­li­ti­ker­na i Mellerud.

TTELA har ti­di­ga­re skri­vit om en SD mo­tion som fö­re­slår att kom­mu­nen ute­slu­ter, el­ler kraf­tigt be­grän­sar, ut­bu­det av läsk och söt­sa­ker i sor­ti­ment som säljs vid kom­mu­nens an­lägg­ning­ar.

Folk­häl­so­stra­teg Glenn Nord­ling fram­höll i tid­ning­en att kom­mu­nen del­vis ska till­mö­tes­gå kra­vet.

– Vi ska se över ut­bu­det vid i förs­ta hand ka­fe­te­ri­or som rik­tar sig till barn och ung­do­mar. Det är elev­ka­fe­te­ri­an på Rå­da­sko­lan och ka­fe­te­ri­an i Ung­doms­hu­set Stin­sen. Det är rek­to­rer­na som har an­sva­ret för des­sa men vi ska fö­ra en di­a­log om vil­ket in­ne­håll som bör fin­nas.

Kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott har nu gett kul­tur- och ut­bild­nings­chef Anders Pet­ters­son i upp­drag att ge­nom­fö­ra en över­syn av ut­bu­det på ca­fe­te­ri­or som har sko­le­le­ver som spe­ci­fik mål­grupp.

Upp­dra­get ska pre­sen­te­ras för po­li­ti­ken den tolf­te mars näs­ta år.

Bild: SVEN-GUNNAR SVENS­SON

ÖVER­SYN. Ut­bu­det av läsk och söt­sa­ker ska ses över vid Rå­da­sko­lans skol­ka­fe­te­ria (bil­den) samt ka­fe­te­ri­an vid Ung­doms­hu­set Stin­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.