Per­so­nal­bud­get för var­je om­rå­de

Ttela - - Nyheter - PASI HAKOPURO

Väns­ter­par­ti­ets och So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas för­slag om en per­so­nal­bud­get för var­je om­rå­de fick ge­hör i full­mäk­ti­ge.

Un­der ons­da­gens full­mäk­ti­ge­de­batt gäl­lan­de bud­ge­ten var det många yr­kan­den som la­des, varav två gick ige­nom.

Den ena gäl­ler en för­stu­die om att byg­ga en ny hög­sta­di­e­sko­la i kom­mu­nen, vil­ket TTELA skri­vit om.

Det and­ra yr­kan­det kom från V och S genom Pe­ter Spjuth (V) och gäl­ler per­so­nal­kost­na­der, vil­ket ock­så de­bat­te­ra­des på mö­tet. En per­so­nal­bud­get för var­je för­valt­nings­om­rå­de ska in­fö­ras.

– An­led­ning­en är att ska­pa över­skåd­lig­het och pla­ne­ring­en av verk­sam­he­ten blir tyd­li­ga­re. Per­so­nal­bud­ge­ten ska in­ne­hål­la al­la fas­ta tjäns­ter, vi­ka­ri­at och kon­sult­köp som är att hän­fö­ra till per­so­nal­kost­na­der, sä­ger Spjuth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.