In­dustri­arv in­spi­ra­tion för för­sko­la

Ttela - - Nyheter - YVONNE OLS­SON 0520-42 26 09 yvonne.ols­[email protected]

En av No­hab-bygg­na­der­na står mo­dell för In­no­va­tum­om­rå­dets nya för­sko­la.

Troll­hät­tans stad byg­ger för­sko­lor för fullt, och som tid­ning­en be­rät­tat ska en av dem lig­ga in­till id­rotts­hal­len på In­no­va­tum. Ett sten­kast bort har Pe­ab byggt 128 bo­stä­der med ut­sikt över Åkers sjö, och här ska bo­la­get ut­veck­la yt­ter­li­ga­re 250 lä­gen­he­ter i nya hus och gam­la in­du­stri­lo­ka­ler.

Först tit­ta­de ut­bild­nings­för­valt­ning­en och kom­mu­nens fas­tig­hets­bo­lag på möj­lig­he­ten att byg­ga en för­sko­la med åt­ta av­del­ning­ar.

– Det gick in­te, bland annat skul­le ute­mil­jön ha bli­vit för li­ten, sä­ger To­bi­as Björk, pro­jekt­le­da­re på Kraft­sta­den Fas­tig­he­ter.

NU ÄR DET en för­sko­la med sex av­del­ning­ar och eget tillag­nings­kök som bo­la­get skic­kat ut på upp­hand­ling.

För­sko­lan byggs i två vå­ning­ar, och en­ligt klass­ning­en Mil­jö­bygg­nad ni­vå Sil­ver. Det in­ne­bär bland annat att bygg­na­den ska ha trästom­mar och låg ener­gi­för­bruk­ning.ut­form­ning­en är minst sagt spe­ci­ell, ar­ki­tek­ten har in­spi­re­rats av den en­da trä­bygg­na­den som finns kvar från No­habs da­gar. Den lig­ger vid den vi­ta ka­ni­nen, och har ett såg­tands­tak. In­nan elekt­ri­ci­te­ten kom bygg­des fa­bri­ker med såg­tands­tak el­ler tak­lan­ter­ni­ner för att få in ljus; det kan man se på så­väl No­hab- som Strids­bergs­om­rå­det.

– Det är en ro­lig idé som ar­ki­tek­ten fång­at upp.

Ar­bets­nam­net är för­sko­lan In­no­va­tum­höj­den. På bak­si­dan lig­ger ett berg, som till­sam­mans med na­tur­om­rå­det mot Ny­sä­ter­s­vä­gen ska ut­veck­las till lek­mil­jö för bar­nen. I mark­plan blir det en ak­ti­vi­tet­s­y­ta. För­äld­rar ska häm­ta och läm­na via Ny­sä­ter­s­vä­gen me­dan varu­trans­por­ter ska gå via No­habga­tan.

TAN­KEN ÄR kom­mun­full­mäk­ti­ge ska kun­na klub­ba in­ve­ste­ring­en i mars.

– Om al­la be­slut klub­bas kan vi ta förs­ta spad­ta­get i april och för­sko­lan kan stå in­flytt­nings­klar hös­ten 2020, sä­ger To­bi­as Björk.

Bild: ILLUSTRATION: CONTEKTON ARKITEKTER FYR­STAD

TAKHÖJD. De spe­ci­el­la såg­tandsta­ken ger re­jäl takhöjd i de fy­ra av­del­ning­ar som ska lig­ga på plan två. Ta­ken är som gjor­da för sol­cel­ler, och det kan det kanske bli även om rikt­ning­en in­te är op­ti­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.