Två tjäns­ter kvar mot SD:S vil­ja

Ttela - - Nyheter - PASI HAKOPURO 0520-42 26 84 [email protected]

”Full­mäk­ti­ge ska in­te pe­ka ut tjäns­ter och sä­ga att de ska bort”

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Lil­la Edet vill ha bort två tjäns­te­män in­om kom­mun­för­valt­ning­en. Det var in­te res­ten av full­mäk­ti­ge med på och rös­ta­de bort för­sla­get.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na fort­sät­ter att va­ra of­fen­si­va i Lil­la Edets full­mäk­ti­ge. Vid ons­da­gens sam­man­trä­de då bud­ge­ten skul­le be­slu­tas la­de par­ti­et sex tilläggs­yr­kan­den.

Ing­et av förslagen gick ige­nom.

TVÅ AV DEM var av det me­ra kon­tro­ver­si­el­la sla­get och åter­finns i par­ti­ets bud­get­för­slag: tjäns­ter­na som ung­domskul­tur­sam­ord­na­re och in­teg­ra­tions­sam­ord­na­re ska av­slu­tas så skynd­samt som möj­ligt.

Det blev ing­en stör­re de­batt i själ­va frå­gan. Dä­re­mot yr­ka­de Väns­ter­par­ti­ets Pe­ter Spjuth (V) på av­slag.

Men så långt som till en vo­te­ring kom man ald­rig.

JÖRGEN AN­DERS­SON (C) upp­märk­sam­ma­de för­sam­ling­en på att per­so­nalä­ren­den in­te är nå­got för full­mäk­ti­ge att be­slu­ta. Vil­ket ock­så blev fal­let när förslagen ställ­des mot varand­ra och ma­jo­ri­te­ten höll med An­ders­son.

– Per­so­nalä­ren­den sköts på ett annat sätt. Full­mäk­ti­ge ska in­te pe­ka ut tjäns­ter och sä­ga att de ska bort, sa An­ders­son.

SD:S ÖV­RI­GA TILLÄGGS­YR­KAN­DEN var: Ing­en för­stu­die av en ny hög­sko­le­sta­di­e­sko­la ska gö­ras (som TTELA skrev igår blir det en för­stu­die).

Kom­mu­nen är skyl­dig att er­bju­da mer än en ti­man­ställ­ning vid an­ställ­nings­för­fa­ran­det. Kom­mu­nen ska fas­tan­stäl­la vård­per­so­nal ut­an for­mell ut­bild­ning där be­hov finns. Kom­mu­nen ge­nom­för en för­stu­die, för att kun­na in­tern­ut­bil­da per­so­nal till un­der­skö­ters­kor.

Bild: PASI HAKOPURO

IN­TE RÄTT FORUM. SD:S Frej Dris­tig yr­ka­de på att av­slu­ta tjäns­ter­na ung­domskul­tur­sam­ord­na­re och in­teg­ra­tions­sam­ord­na­re. Men Jörgen An­ders­son (C) fick med sig öv­ri­ga i full­mäk­ti­ge på att per­sonal­frå­gor in­te ska be­slu­tas där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.