Räk­nar in­te med någ­ra var­sel på bru­ket

Ttela - - Nyheter - PASI HAKOPURO

Un­der tors­da­gen vars­la­de Es­si­ty i Möln­dal 80 tjäns­ter. I Lil­la Edet räk­nar man med att klara si­na be­spa­ringsåt­gär­der ut­an någ­ra var­sel.

Nu bör­jar det klar­na mer kring hur hy­gien­jät­ten Es­si­tys be­spa­ringsåt­gär­der kom­mer att drab­ba de svens­ka an­lägg­ning­ar­na.

130 tjäns­ter be­rörs varav 80 varsla­des i Möln­dal un­der tors­da­gen.

I pap­pers­bru­ket i Lil­la Edet, där det job­bar cir­ka 400 an­ställ­da, räk­nar man med att klara be­spa­ring­ar­na med hjälp av om­pla­ce­ring­ar och av­gångspen­sio­ner.

– VI KOM­MER att va­ra om­fat­ta­de av åt­gär­der i Lil­la Edet ock­så. Men vi tror att vi kan lö­sa det med om­pla­ce­ring­ar och med av­gångspen­sio­ner. Där­för räk­nar vi med att ing­et var­sel kom­mer att be­hö­va läg­gas, sä­ger plats­che­fen Stefan Mon­ta­ri­us till TTELA.

Mon­ta­ri­us med­de­lar vi­da­re att man är in­ne i en över­syn av or­ga­ni­sa­tio­nen.

– Så fort vi har gjort klart det kal­lar vi till för­hand­ling om den nya struk­tu­ren, sä­ger Mon­ta­ri­us.

Es­si­ty har cir­ka 2000 an­ställ­da i Fal­ken­berg, Lil­la Edet, Möln­lyc­ke, Möln­dal och Stock­holm.

Bo­la­get be­slu­ta­de ti­di­ga­re i hös­tas om att sän­ka si­na kost­na­der med 900 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket in­ne­bär en ned­drag­ning med cir­ka 1 000 an­ställ­da av to­talt 48 000 glo­balt.

Bild: PASI HAKOPURO

Stefan Mon­ta­ri­us, plats­chef på Es­si­ty i Lil­la Edet där man drab­bas av be­spa­ring­ar, men som in­te tycks slå så hårt mot de an­ställ­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.