Be­slut om jakt på lo­djur i Väst­ra Gö­ta­land

Ttela - - Nyheter - ULF BLOMGREN 0522-992 39 [email protected]­husla­ning­en.se

Jä­gar­nas Riks­för­bund be­gär kraf­tigt ökad lo­djurs­jakt och ber läns­sty­rel­ser om att få skju­ta av 336 djur. Be­döm­ning­en är att jakt ska äga rum ock­så i Väst­ra Gö­ta­land.

– Vi be­hö­ver det ock­så i Väst­ra Gö­ta­land. Men hur myc­ket har vi in­te fat­tat någ­ra be­slu­tat om än­nu, sä­ger läns­sty­rel­sens rov­djurs­hand­läg­ga­re Nel­ly Grön­berg, och tilläg­ger:

– Just nu är vi mitt i årets in­ven­te­rings­pe­ri­od och av­skjut­nings­be­slu­tet fat­tas om någ­ra vec­kor. Vi har haft tolv för­yng­ring­ar i fjol. Be­räk­ning­en är att vi har mel­lan 5070 lo­djur här i lä­net. Men se­dan ska vår av­skjut­ning ko­or­di­ne­ras med de and­ra läns­sty­rel­ser­na i mel­lers­ta för­valt­nings­om­rå­det (Öre­bro, Stock­holm, Uppsa­la, Gäv­le­borg, Öre­bro, Väst­man­land, Värm­land).

Jens Gustafsson, riks­vilt­vårds­kon­su­lent på Jä­gar­nas Riks­för­bund, sä­ger att de vill att det skjuts av 76 lo­djur i det mel­lers­ta för­valt­nings­om­rå­det, 175 i det nor­ra och 85 i det söd­ra.

– Men i vil­ket el­ler vil­ka län det­ta ska ske får de själ­va av­gö­ra, sä­ger han.

Han på­pe­kar att den se­nas­te in­ven­te­ring­en vi­sa­de att det finns 1206 lo­djur i lan­det och att för­bun­det lyf­ter fram Na­tur­vårds­ver­ket åsikt, att 870 djur är en lämp­lig mängd.

I Väst­ra Gö­ta­land har an­grep­pen från lo va­rit många fler än de va­rit från varg un­der fle­ra år.

Li­cens­jak­ten som be­slu­tas av läns­sty­rel­ser­na bru­kar bör­ja den 1 mars. Jä­gar­nas Riks­för­bund an­ser att lo­dju­rens på­ver­kan på jakt och tam­bo­skap, är för hög skri­ver för­bun­det i ett press­med­de­lan­de.

Bild: BORÅS DJURPARK

STOR KATT. Lo­dju­ret har en kort kropp med långa ben, kropps­läng­den är om­kring 70–115 cen­ti­me­ter och mank­höj­den cir­ka 60–70 cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.