Torsk­be­stånd upp­täckt på Bo­hus­kus­ten

Ttela - - Nyheter - GITTAN ÖHMAN 0522-99200 gittan.oh­[email protected]­husla­ning­en.se

Lo­ka­la torsk­be­stånd finns fort­fa­ran­de kvar på Bo­hus­kus­ten, om än små. För­hopp­ning­en är att de med be­skydd ska kun­na växa sig star­ka.

En un­der­sök­ning vi­sar tyd­ligt att torsk fort­fa­ran­de le­ker vid Bo­hus­kus­ten. Kust­vatt­nen har prov­ta­gits med håv för att sam­la in och upp­skat­ta till­gång­en på torskägg och där­ef­ter har äg­gens dna ana­ly­se­rats.

– Vå­ra re­sul­tat vi­sar på att det finns ett eget lo­kalt torsk­be­stånd vid Bo­hus­kus­ten, men det är än­nu okänt hur gam­malt det är. Det kan ha upp­kom­mit ny­li­gen genom ko­lo­ni­se­ring men även va­ra en rest av det ti­di­ga­re lo­kalt sto­ra torsk­be­stån­det. Det är i al­la hän­del­ser ut­omor­dent­ligt vik­tigt att be­stån­det skyd­das ef­fek­tivt, sä­ger Hen­rik Svedäng, fors­ka­re vid Havsmil­jö­in­sti­tu­tet.

Han har lett un­der­sök­ning­en och är en av för­fat­tar­na till en ar­ti­kel om upp­täck­ten som ny­li­gen pub­li­ce­ra­des i ICES Jour­nal of Ma­ri­ne Sci­ence.

Lo­kalt le­kan­de torsk – Ga­dus mor­hua – längs den svens­ka väst­kus­ten är en upp­munt­ran­de upp­täckt. Även om re­sul­ta­ten an­ty­der att be­stån­den är små vi­sar det på be­ho­vet av ut­hål­lig­het i ar­be­tet att be­va­ra ha­vets bi­o­lo­gis­ka mång­fald och pro­duk­tions­för­må­ga me­nar Hen­rik Svedäng.

– Men för att klar­gö­ra om torsk­be­stån­det är en ny­ko­lo­ni­a­li­se­ring el­ler res­ter av det gam­la be­stån­det be­hövs fler gen­tes­ter, sä­ger Hen­rik Svedäng.

Bild: TRYGGVE KARLSEN

Fors­ka­re har upp­täckt små lo­ka­la be­stånd längs Bo­hus­kus­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.