Bil skänks till be­hö­van­de fa­milj

Ttela - - Nyheter - MA­RIA JOHANSSON 0520-42 26 00 ma­[email protected]

Gra­tis som­mar­lyc­ka för barn­fa­mil­jer ar­be­tar med att ge ut­sat­ta barn­fa­mil­jer ett gra­tis som­mar­min­ne i form av en båt­tur. Nu skän­ker de en be­gag­nad bil till en eko­no­miskt ut­satt fa­milj.

Grun­da­ren till Gra­tis som­mar­lyc­ka för barn­fa­mil­jer, Marcus Göthberg, har un­der si­na sex år som verk­sam mött tu­sen­tals ut­sat­ta män­ni­skor. Genom sin ide­el­la verk­sam­het har han an­ord­nat båt­tu­rer och med hjälp av si­na 39 spon­so­rer skänkt bland annat mat och klä­der till fa­mil­jer i be­hov. Nu har han star­tat ett pro­jekt där en bil ges bort.

”Det har va­rit en dröm i många år”

MARCUS GÖTHBERG

– Syf­tet är att ska­pa nya möj­lig­he­ter för en fa­milj som kanske har en bil som be­hö­ver re­pa­re­ras men in­te har råd att be­ta­la re­pa­ra­tions­kost­na­der­na. Nu i ju­le­ti­der vill jag ge en fa­milj möj­lig­he­ten att ta sig runt och kanske åka till släk­ten un­der jul, sä­ger Marcus och fort­sät­ter:

– Det många mis­sar är att ut­sat­ta män­ni­skor med väl­digt då­lig eko­no­mi säl­lan bor i cent­rum. Kost­na­der för bus­skort och för­bind­nings­möj­lig­he­ter­na gör det svårt att ta sig runt med kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Jag vän­der mig till mål­grup­per som är ut­sat­ta men kla­rar av att kö­pa bräns­le och kan dra runt det här.

Marcus köp­te bi­len för två vec­kor se­dan. Den ska va­ra kör­dug­lig när den läm­nas över. Bi­len har ge­nom­gått re­pa­ra­tio­ner, skat­tats och be­sik­tats. I skri­van­de stund har 72 an­sök­ning­ar gäl­lan­de bi­len kom­mit in.

– DET ÄR an­sök­ning­ar från he­la Sve­ri­ge. Det här pro­jek­tet har va­rit en dröm i många år och nu blev det möj­ligt. Jag mär­ker ock­så att vis­sa som skri­ver och skic­kar in en an­sö­kan in­te är ute ef­ter bi­len ut­an det är ett rop på hjälp. I många fall hand­lar det in­te om ut­flyk­ten, ma­ten el­ler gå­vor­na ut­an om att få be­rät­ta sin histo­ria.

Pro­jek­tet av­slu­tas den 22 de­cem­ber och la­gom till jul pre­sen­te­ras vin­na­ren. Marcus Göthberg har valt en av­stånds­ra­die om 30-40 mil för att ha möj­lig­het att kö­ra bi­len till vin­na­ren.

– Det är en otro­lig käns­la att ska­pa möj­lig­he­ter och kun­na gö­ra skill­nad för nå­gon an­nan – det är det som dri­ver mig.

GÅVOR TILL BE­HÖ­VAN­DE. ”Det är en otro­lig käns­la att ska­pa möj­lig­he­ter och kun­na gö­ra skill­nad. Pro­ble­met är in­te att folk in­te vill hjäl­pa and­ra, sa­ken är of­tast den att de in­te vet hur.”, sä­ger Marcus Göthberg, grun­da­re till Gra­tis som­mar­lyc­ka för barn­fa­mil­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.