Al­li­ans­spric­ka syns bland väl­jar­na

Ttela - - Sverige - OLLE LINDSTRÖM/TT

Splitt­ring­en in­om Al­li­an­sen syns även tyd­ligt bland väl­jar­na. Se­dan i vå­ras har Mo­de­ra­ter­na tap­pat kraf­tigt med sym­pa­ti­sö­rer bland L- och Can­häng­a­re.

I vå­ras angav 42 pro­cent av al­la L-sym­pa­ti­sö­rer att de ha­de Mo­de­ra­ter­na som sitt näst bäs­ta par­ti. I no­vem­ber ha­de den siff­ran ra­sat till 28 pro­cent. Sam­ti­digt har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na gått fram­åt i po­pu­la­ri­tet hos L-sym­pa­ti­sö­rer­na. Sam­ma möns­ter syns hos cen­ter­par­tis­ter även om för­änd­ring­ar­na är mind­re, vi­sar SCB:S sto­ra par­ti­sym­pa­ti­un­der­sök­ning.

Det speg­lar den splitt­ring som upp­stått i Al­li­an­sen ef­ter va­let där C och L nu för­hand­lar med S om en po­li­tisk lös­ning på det låsta lä­get. Och kär­le­ken ver­kar be­sva­rad. De som anger S som bäs­ta par­ti tyc­ker nu i stör­re ut­sträck­ning än ti­di­ga­re att nå­gon av C och L är näst bäs­ta par­ti.

SAM­TI­DIGT SYNS ATT ett mer kon­ser­va­tivt block tyd­li­ga­re har for­mats, be­stå­en­de av M och KD och i viss mån Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Bå­de Moch Kd-sym­pa­ti­sö­rer anger varand­ra som näst bäs­ta par­ti i be­tyd­ligt hög­re ut­sträck­ning nu än i vå­ras.

Dess­utom anger Kd-sym­pa­ti­sö­rer i stör­re ut­sträck­ning SD som näst bäs­ta par­ti, näs­tan nio pro­cent jäm­fört med när­ma­re sex pro­cent i vå­ras. Även den kär­le­ken är be­sva­rad. He­la 21 pro­cent av Sd-sym­pa­ti­sö­rer­na sva­rar att KD är näst bäs­ta par­ti. Den siff­ran var ba­ra sju pro­cent i vå­ras.

FÖR SVE­RI­GE­DE­MO­KRA­TER­NA är dock sym­pa­ti­er­na fal­lan­de i stort, bå­de som bäs­ta och näst bäs­ta par­ti. Par­ti­et får mind­re stöd när väl­jar­na får sva­ra på frå­gan om vil­ket par­ti de står när­mast el­ler sym­pa­ti­se­rar med.

I no­vem­ber­mät­ning­en sva­rar 13 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de att de står när­mast SD, en sta­tis­tiskt sä­ker­ställd minsk­ning jäm­fört med maj då 14,7 pro­cent sva­ra­de att de står SD när­mast, en­ligt SCB.

Även M tap­par tyd­ligt jäm­fört med maj­mät­ning­en, 20,3 jäm­fört med 23,8, me­dan L, KD, S och V vi­sar på sta­tis­tiskt sä­ker­ställ­da ök­ning­ar i väl­jarkå­ren på frå­gan om vil­ket par­ti de sym­pa­ti­se­rar mest med. Öv­ri­ga par­ti­er vi­sar in­te på nå­gon sta­tis­tiskt sä­ker­ställd för­änd­ring.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/ARKIV

FÄR­RE ANHÄNGARE. Jim­mie Åkes­sons Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter tap­par i sym­pa­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.