Re­kord­låg po­ta­tiskörd ef­ter varm som­mar

Ttela - - Sverige -

SVE­RI­GE: Den svens­ka skör­den av mat­po­ta­tis i år är hi­sto­riskt då­lig och kan jäm­fö­ras med miss­växtå­ren 1867 och 1899. Or­sa­ken är bland annat som­ma­rens vä­der. Pri­ser­na har gått upp med cir­ka 50 pro­cent. Årets skörd be­räk­nas till cir­ka 449000 ton, en minsk­ning med 15 pro­cent jäm­för med i fjol. Det är läg­re än ti­di­ga­re re­kord­lå­ga skör­dar i mo­dern tid, som 2006, 2007 och 2015, en­ligt SCB. Värst var det i Väst­ra Gö­ta­lands län där skör­den i år var 28 pro­cent läg­re än 2017. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.