Många kän­da namn i Mu­sik­hjäl­pens bur

Ttela - - Kultur & Nöje - FELICIA NORDLUND/TT

Även i år be­sö­ker skå­de­spe­la­re, ar­tis­ter och ko­mi­ker Mu­sik­hjäl­pen för att stöd­ja ma­ra­tonin­sam­ling­en. Vec­kan bju­der på allt från in­ter­na­tio­nel­la gäs­ter till kän­dis­auk­tio­ner.

På mån­dag star­tar den tv- och ra­di­o­sän­da ”Mu­sik­hjäl­pen” och nu är det klart vil­ka som kom­mer och häl­sar på i glas­bu­ren på Stor­tor­get i Lund.

UN­DER SÄNDNINGENS FÖRS­TA tim­mar får pro­gram­le­dar­na Da­ni­el Adams-ray, Fa­rah Abadi och Wil­li­am Spetz säll­skap av bland and­ra First Aid Kit och Mol­ly San­dén. Se­na­re i vec­kan gäs­tar även ar­tis­ter som Ben­ja­min Ingros­so, Sa­bi­na Ddum­ba, Astrid S, Tingsek och Sil­va­na Imam.

På fre­da­gen kom­mer den brit­tis­ka dj-stjär­nan Ja­mie xx till glas­bu­ren för att spe­la un­der den tra­di­tions­en­li­ga klubb­kväl­len.

Den som mer in­tres­se­rad av tvoch film­värl­den kan slå på ra­di­on un­der lör­da­gen då Vår tid är nu-skå­de­spe­lar­na Hed­da Sti­ernstedt och Char­lie Gustafsson kom­mer till Lund. Även Lucas Lyng­gaard Tøn­ne­sen från tv-se­ri­en The rain och Al­ba Au­gust från Unga Astrid är på plats un­der da­gen.

Un­der vec­kan ar­ran­ge­ras ock­så en rad auk­tio­ner till för­mån för årets te­ma ”Al­la har rätt att fun­ka oli­ka”. Bland annat kom­mer lyss­nar­na kun­na bu­da på ett unikt konst­pa­ket från Lars Le­rin och hans lär­ling­ar el­ler en tv-spels­kväll med lands­lags­spe­lar­na John Gui­det­ti och Victor Nils­son Lin­delöf.

”Vi tyc­ker det är ett väl­digt vik­tigt äm­ne som lyfts fram i år och det känns su­per­fint att kun­na va­ra med och stöt­ta”, sä­ger John Gui­det­ti i ett press­med­de­lan­de.

MU­SIK­HJÄL­PEN 2018 SÄNDS dyg­net runt 10–16 de­cem­ber och hand­lar i år om mänskliga rättigheter för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning.

DRAGPLÅSTER. Klara och Johanna Sö­der­berg från First Aid Kit häl­sar på i glas­bu­ren i Lund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.