Vinst­chan­ser för två svensk­fil­mer på Gol­den Glo­be

NÖ­JE: LUDWIG GÖRANSSON SKÖR­DAR FRAM­GÅNG MED SIN FILMMUSIK

Ttela - - Kultur & Nöje - SA­RA ULLBERG/TT SOFIA SUNDSTRÖM/TT

La­dy Ga­ga får hård kon­kur­rens av Glenn Clo­se på Gol­den Glo­be-ga­lan. Skå­de­spe­lar­ve­te­ra­nen Clo­se är no­mi­ne­rad för sin roll i Björn Rung­es The wi­fe. – Det känns upp­het­san­de, ro­ligt! sä­ger Runge.

Glenn Clo­se har va­rit Oscarsno­mi­ne­rad sex gång­er – men ald­rig fått ta emot sta­ty­et­ten. Den svens­ke re­gis­sö­ren kon­sta­te­rar att hon vid det här la­get har lärt sig att in­te ta ut nå­got i för­skott in­för pris­ga­lor. Vad tror du om hennes vinst­chan­ser?

– Jag har ing­en aning, jag tror att det är väl­digt duk­ti­ga skå­de­spe­lers­kor och fil­mer. Jag är ba­ra glad att hon har bli­vit no­mi­ne­rad ef­tersom det krä­ver någon­ting för att man ska ta sig dit.

Själ­va in­spel­ning­en av The wi­fe be­skri­ver han som per­fekt.

– Hon har en så­dan er­fa­ren­het och har va­rit med väl­digt länge, sam­ti­digt är hon väl­digt ge­ne­rös. Vi ha­de en in­spel­ning som var oer­hört fo­ku­se­rad och kon­struk­tiv, sä­ger han.

MYC­KET UPP­MÄRK­SAM­HET har rik­tats mot A star is born, där La­dy Ga­ga och Brad­ley Coo­per tip­pa­des bli no­mi­ne­ra­de och bå­da två in­fri­a­de för­vänt­ning­ar­na. Fil­men fick sam­man­lagt fem no­mi­ne­ring­ar, pre­cis som The fa­vou­ri­te och Green book – men all­ra flest fick nå­got över­ras­kan­de Vice, med sex no­mi­ne­ring­ar. Vice, som än­nu in­te har haft pre­miär i USA, hand­lar om Dick Che­neys tid som vice­pre­si­dent.

Sam­ti­digt får svens­ke Ludwig Göransson en Gol­den Glo­be-no­mi­ne­ring för mu­si­ken till Black Pant­her.

– Det känns helt fan­tas­tiskt. Det är jät­te­kul, sä­ger han.

Han har på kort tid seg­lat upp som en av svensk mu­siks främs­ta * Bäs­ta kvinn­li­ga skå­de­spe­la­re i ett dra­ma:

Glenn Clo­se för The wi­fe

La­dy Ga­ga för A star is born

Ni­co­le Kid­man för Destroyer

Me­lis­sa Mc­cart­hy för Can you ever Ro­samund Pi­ke

* Bäs­ta ori­gi­nal­mu­sik i en spel­film:

Mar­co Beltra­mi för A qu­i­et pla­ce

Alex­an­dre Des­plat för Is­le of dogs

Ludwig Göransson för Black Pant­her

Jus­tin Hur­witz för First man

Marc Shai­man för Ma­ry Poppins ex­por­ter. Göransson skrev bland annat hit­lå­ten This is Ame­ri­ca till Chil­dish Gam­bi­no och har ock­så gjort film­mu­si­ken till bio­ak­tu­el­la Ve­nom. För sin mu­sik har han ti­di­ga­re no­mi­ne­rats till fle­ra Gram­mys. Fram­gångså­ret har han in­te fått grepp om än­nu.

– Jag har in­te rik­tigt hun­nit tän­ka på allt sånt, det har va­rit så många pro­jekt. Det har in­te rik­tigt hun­nit bli en lugn stund hit­tills. Man kanske får ta en mor­gon, stan­na upp och va­ra tack­sam.

LUDWIG GÖRANSSON be­skri­ver Black Pant­her som en film som för­änd­ra­de mång­as liv. Men vad no­mi­ne­ring­en in­ne­bär för hans egen kar­riär vet han in­te rik­tigt.

– Jag blir ba­ra glad och stolt över att pro­jek­tet får så­dan här typ av upp­skatt­ning. Den här fil­men har haft en så­dant här otro­ligt in­fly­tan­de in­te ba­ra i USA ut­an även i Eu­ro­pa och Asi­en.

Göransson har i en ti­di­ga­re in­ter­vju med TT be­rät­tat att han till­bring­a­de en må­nad i Se­ne­gal och Syd­af­ri­ka jam­man­des med oli­ka mu­si­ker för att gö­ra re­se­arch in­för ar­be­tet med Black Pant­her.

– Det var en livs­om­väl­van­de upp­le­vel­se. Jag blev in­bju­den i de­ras kul­tur och fick lä­ra mig vad dan­ser­na och vad mu­si­ken be­ty­der, sa­de han.

Lå­ten All the stars med Kendrick La­mar från Black Pant­her har ock­så fått en no­mi­ne­ring. Den är dock skri­ven av La­mar, SZA, Sound­wa­ve och Al Shux.

for­gi­ve me?

re­turns

för A pri­va­te war

PÅ TV-SIDAN ÄR det The assas­si­na­tion of Gi­an­ni Ver­sa­ce: Ame­ri­can cri­me sto­ry som le­der fäl­tet med fy­ra no­mi­ne­ring­ar.

Ga­lan hålls den 6 ja­nu­a­ri, med Sand­ra Oh (som pi­kant nog ock­så är Gol­den Glo­be-no­mi­ne­rad för sin roll i Kil­ling Eve) och An­dy Sam­berg som pro­gram­le­da­re.

Bil­der: JORDAN STRAUSS/TT/ARKIV

La­dy Ga­ga får täv­la mot Glenn Clo­se om en Gol­den Glo­be.

NO­MI­NE­RA­DE.

LUDWIG GÖRANSSON.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.