Ef­ter kri­ti­ken hop­par Hart av Oscars­ga­lan

Ttela - - Kultur & Nöje - TT

Ko­mi­kern Ke­vin Hart läm­nar det pre­stige­ful­la upp­dra­get som värd för Oscars­ga­lan. An­led­ning­en är ho­mo­fo­ba ut­ta­lan­den han först in­te vil­le backa från.

Ke­vin Hart läm­nar det pre­stige­ful­la upp­dra­get som värd för Oscars­ga­lan, värl­dens störs­ta ga­la. An­led­ning­en är att han an­kla­gas för att ha gjort ho­mo­fo­ba ut­ta­lan­den på Twit­ter för fle­ra år se­dan – ut­ta­lan­den han först in­te vil­le be om ur­säkt för, när Oscarsa­ka­de­mi­en kräv­de det.

Någ­ra tim­mar se­na­re, på tors­dags­mor­go­nen, änd­ra­de han sig dock.

”Jag är led­sen att jag har så­rat folk. Jag ut­veck­las och vill fort­sät­ta att gö­ra det. Mitt mål är att fö­ra sam­man män­ni­skor, in­te sli­ta dem isär”, skri­ver Hart på Twit­ter och gör klart att han hop­par av för att för att in­te va­ra ”en dis­trak­tion un­der en kväll som ska hyl­la så många ta­lang­ful­la konst­nä­rer”.

”Jag ber upp­rik­tigt om ur­säkt till hb­tq-sam­häl­let för de okäns­li­ga for­mu­le­ring­ar­na jag ti­di­ga­re har gjort”, skri­ver han ock­så.

Ke­vin Hart har va­rit med i fil­mer som Ri­de along, Cen­tral in­tel­li­gence och Ju­man­ji: Wel­come to the jung­le, och tur­ne­rar ock­så som ståupp­ko­mi­ker.

Han skul­le ta över ef­ter Jim­my Kim­mel, som lett ga­lan de se­nas­te två åren.

Oscars­ga­lan sänds från i Los Ang­e­les 25 feb­ru­a­ri. Vem som er­sät­ter Hart är än­nu in­te känt.

Bild: CHRIS PIZZELLO

TUMMEN NER. Ke­vin Hart hop­par av pro­gram­le­dar­job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.