Pers­brandt ska ringa in 2019 i tv

Ttela - - Kultur & Nöje - TT

”Ring kloc­ka, ring”. I år tar Mi­kael Pers­brandt över det äro­fyll­da upp­dra­get att ringa in det nya året i SVT:S sänd­ning från Skan­sen. Där­med tar han över sta­fett­pin­nen från Kris­ter Hen­riks­son som se­nast läs­te Al­fred Ten­ny­sons Ny­års­kloc­kan vid tolvsla­get.

”Vi är gla­da att kun­na häl­sa Mi­kael väl­kom­men som årets ny­årsta­la­re”, sä­ger John Bratt­my­hr, chef på Skan­sen, i ett press­med­de­lan­de.

”Han är en ka­ris­ma­tisk skå­de­spe­la­re som vi tror kan gö­ra dik­ten sam­ma rätt­vi­sa som al­la hans fö­re­gång­a­re gjort”.

An­ne Lundberg le­der ny­års­sänd­ning­en och för un­der­håll­ning­en står bland and­ra Sis­sel Kyrk­je­bø, Da­rin, La­gay­lia Fra­zi­er och Mo­ney­brot­her.

”Det blir tred­je gång­en gillt jag pro­gram­le­der Tolvsla­get från Skan­sen och det blir ba­ra ro­li­ga­re och ro­li­ga­re! Jag är otro­ligt stolt och glad över upp­dra­get att få le­da Tolvsla­get till­sam­mans med al­la des­sa fan­tas­tis­ka ar­tis­ter och med en dikt­lä­sa­re som kom­mer att lä­sa Ten­ny­sons dikt helt otro­ligt bra”, sä­ger An­ne Lundberg i ett press­med­de­lan­de.

Un­der si­na upp­trä­dan­den ska Mo­ney­brot­her hyl­la Jerry Wil­li­ams och även sin son, La­gay­lia Fra­zi­er ska hyl­la Aret­ha Frank­lin och Sis­sel Kyrk­je­bø ska fram­fö­ra en ny­skri­ven ny­års­hymn till­sam­mans med Lil­la Kö­ren.

Mi­kael Pers­brandt är just nu ak­tu­ell med Anna Odells lång­film X & Y. * Al­fred Ten­ny­sons dikt pub­li­ce­ra­des förs­ta gång­en 1850 och he­ter ”Ring out, wild bells” i ori­gi­nal. Ed­vard Fre­din gjor­de den svens­ka över­sätt­ning­en. Se­dan mit­ten av 1890-ta­let har den re­ci­te­rats in­för publik på Skan­sen i Stock­holm, dock med vis­sa up­pe­håll. * Se­dan ny­årsaf­ton 1977 sänds ny­års­fi­ran­det i SVT och dik­ten har se­dan dess fram­förts år­li­gen av: Ge­org Ry­de­berg (1977–1981), Jarl Kul­le (1982–1996), Mar­ga­ret­ha Krook (1997–2000), Jan Malm­sjö (2001– 2013), Loa Falk­man (2014), Ma­le­na Ern­man (2015), Per­nil­la Au­gust (2016) och Kris­ter Hen­riks­son (2017).

Bild: CLAUDIO BRESCIANI

MI­KAEL PERS­BRANDT.

JAN MALM­SJÖ, 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.