Xi­me­na och Belin­da har följts åt

INNEBANDY: BÄS­TA VÄN­NER OCH LAGKAMRATER I HÖGSTA SE­RI­EN Först spe­la­de de ihop i ung­dom­sla­gen, se­dan i di­vi­sion 1 med IBK Vä­ners­borg och Tvåstad KIK, och i dag i Ssl-ny­kom­ling­en IBK Gö­te­borg. Belin­da Johansson och Xi­me­na Pet­ters­son upp­le­ver dröm­men ihop p

Ttela - - Sport - KARL AN­DERS­SON 0520-42 26 00 karl.an­ders­[email protected]

Belin­da Johansson och Xi­me­na Pet­ters­son är barn­domsvän­ner­na från Vä­ners­borg som bli­vit Gö­te­bor­ga­re och som i dag spe­lar ihop i Ssl-klub­ben IBK Gö­te­borg, träf­fas var­je dag och job­bar ett sten­kast från varand­ra. Du­on ver­kar onek­li­gen tri­vas bå­de ihop och i sin nya hemstad.

– Just nu spe­lar det ing­en roll var man bor, vi ”bor” i hal­len. Det är så myc­ket trä­ning­ar och mat­cher, förklarar Belin­da, som läm­na­de Tvåstad KIK för IBK Gö­te­borg in­för de­ras all­svens­ka sä­song 2016/17 och va­rit med på la­gets re­sa upp till SSL.

Xi­me­na har in­te fått det mel­lan­ste­get, ut­an kom di­rekt från di­vi­sion 1-spel i Tvåstad till ny­kom­ling­en i Sve­ri­ges högsta se­rie. Ni­våskill­na­den är av na­tur­li­ga skäl stor.

– Tem­pot är så enormt myc­ket hög­re. Dess­utom finns en tan­ke bakom allt, man tjong­ar in­te ba­ra iväg bol­len, berättar Xi­me­na och får med­håll från sin kam­rat.

– Pre­cis, här mö­ter man lands­lags­spe­la­re. Då mås­te man step­pa upp allt och verk­li­gen tän­ka ste­get fö­re he­la ti­den. Vi vill verk­li­gen in­te bli la­get som kom­mer upp och blir sist.

IBK Gö­te­borg in­led­de sä­song­en suc­céar­tat och led­de se­ri­en ef­ter tre om­gång­ar, men har se­dan dess nått en mer för­vän­tad ni­vå och lig­ger i dags­lä­get på ti­on­de plats.

– Det var sto­ra skri­ve­ri­er i bör­jan, vi vann någ­ra mat­cher och då var vi plöts­ligt ”bäs­ta ny­kom­ling­en på tio år”. Sen dess känns det som att vi har kom­mit ner på jor­den li­te, sä­ger Pet­ters­son, och syf­tar kanske främst att man har för­lo­rat två mat­cher med he­la 1-16.

”Att få va­ra i ett Ssllag ihop med ”Xim” är ju helt fan­tas­tiskt”

BELIN­DA JOHANSSON

DET ÄR EN hel del skratt och le­en­den un­der in­ter­vjun, men hur kom det sig egent­li­gen att de blev så bra vän­ner?

– Ha­ha, det är en gam­mal vän­skap..., sä­ger Xi­me­na och får sitt på­stå­en­de pre­ci­se­rat av Belin­da. – Ja, vi möt­tes när vi var tolv va?, – Var det in­te ti­di­ga­re? I al­la fall, vi var in­te kom­pi­sar i bör­jan, vi viss­te knappt vil­ka vi var. Men sen när vi var 15-16 bör­ja­de vi sit­ta på bän­ken ihop i A-la­get. Det var på bän­ken vi blev bäs­ta vän­ner, sä­ger Xi­me­na och skrat­tar.

Där­ef­ter berättar de om de­ras fram­gång­ar ihop i IBK Vä­ners­borg och se­dan Tvåstad KIK, of­ta med Belin­da som fram­spe­la­re och Xi­me­na som mål­skytt. Och nu är ni i SSL ihop?

– Ja, det är helt otro­ligt. Det trod­de jag ald­rig. Vi spe­la­de ihop med Michel­le Lin­hart och det kän­des vän­tat att hon skul­le få spe­la i SSL, hon var ju jät­te­bra. Men jag trod­de in­te att jag skul­le kom­ma hit, och att då dess­utom få va­ra i ett Ssl-lag ihop med ”Xim” är ju helt fan­tas­tiskt, sä­ger Belin­da, som länge har för­sökt över­ty­ga sin vä­nin­na om en flytt och till slut lyc­ka­des.

– Jag tja­ta­de på hen­ne redan för-

ra sä­song­en, och än­nu mer när det blev klart att vi skul­le upp i SSL.

– Jag kän­de att jag var trött på mitt jobb och vil­le ha ett mil­jöom­byte, så jag chan­sa­de och flyt­ta­de hit. Det var bland det bäs­ta jag gjort, jag äls­kar li­vet här. Det är ett fan­tas­tiskt lag att va­ra i och så får vi ju hänga he­la ti­den, berättar Xi­me­na om be­slu­tet.

ME­DAN BELIN­DA HAR fått rik­ligt med spel­tid i näs­tan var­je match, har det bli­vit mind­re av den va­ran för Xi­me­na, som hit­tills har fått gö­ra två mat­cher i SSL.

– Det är klart att det är synd, men sam­ti­digt flyt­ta­de jag ju hit för ut­ma­ning­en. Här mås­te jag käm­pa sten­hårt och ta var­je chans jag får. Vad sä­ger trä­nar­na att du ska gö­ra för att få spel­tid?

– Li­te oli­ka gre­jer, men jag är på gång sä­ger de. I bör­jan fick jag in­te spe­la längst fram, och det är det en­da jag kan, ha­ha. Nu har även trä­nar­na in­sett det.

Ång­rar du att du kom till Gö­te­borg?

– Gud nej! Jag ång­rar ingen­ting, det är fan­tas­tiskt att va­ra här.

Belin­da är av för­klar­li­ga skäl mer till­freds med mäng­den spel­tid.

– Det är jät­te­ro­ligt! Mitt förs­ta år var ju li­te som Xims, men and­ra året, allt­så för­ra sä­song­en, fick jag bör­ja spe­la back och det gick väl­digt bra. Mitt själv­för­tro­en­de har byggts upp, och det har fort­satt på sam­ma sätt den här sä­song­en.

En mil­stol­pe har hon dock kvar. Hon har än­nu in­te gjort sin förs­ta Ssl-poäng.

– Ja fa­sen allt­så, man vill ju gö­ra sin förs­ta poäng snart.

En as­sist till Xim?

– Åh her­re­gud, det ha­de va­rit så sjukt. Vi ha­de gjort mål­gest och skri­kit och allt möj­ligt.

RADARPARTNERS. Xi­me­na Pet­ters­son och Belin­da Johansson har spe­lat ihop se­dan ung­dom­så­ren i IBK Vä­ners­borg och är i dag lagkamrater i Ssl-klub­ben IBK Gö­te­borg.

Bild: KARL AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.