Ri­chard är förs­ta ny­för­vär­vet i FCT

Ttela - - Sport - TONI AN­DERS­SON 0520-42 26 44 toni.an­ders­[email protected]

Nu är förs­ta ny­för­vär­vet klart för FC Troll­hät­tan. 21-åri­ge Ri­chard Cindric från di­vi­sion 1-klub­ben Tvåå­kers IF har ri­tat på för två år. – Han loc­ka­des av vår am­bi­tion, sä­ger av­gå­en­de sport­che­fen i FCT, Da­ni­el Lennarts­son.

FC Troll­hät­tan för just nu dis­kus­sio­ner med spe­la­re ur den gång­na sä­song­ens trupp och med nya.

Ti­di­ga­re den här vec­kan blev det till ex­em­pel klart att spel­mo­torn Johan Lund­gren fort­sät­ter.

Un­der av­del­ning­en ny­för­värv kan klub­ben nu skri­va in Ri­chard Cindric.

– Han kom­mer från IFK Gö­te­borgs aka­de­mi där han spe­la­de upp till och med U19, men se­dan fick han ing­et A-kon­trakt, berättar Da­ni­el Lennarts­son.

CINDRIC LÄM­NA­DE FÖR spel i Stenungsunds IF i di­vi­sion 2 un­der 2017 in­nan den här sä­song­en vär­va­des till Tvåå­kers IF i di­vi­sion 1.

– Ri­chard ha­de höft­pro­blem och spe­la­de hälf­ten av mat­cher­na. Men nu ska han va­ra helt kvitt de pro­ble­men, sä­ger Lennarts­son.

Ri­chard Cindric är en pass­nings­skick­lig mitt­fäl­ta­re och bra i så­väl of­fen­siv som de­fen­siv, en­ligt Da­ni­el Lennarts­son som ock­så kon­sta­te­rar:

– Han har ett sug ef­ter att ut­veck­las än­nu mer och vill upp­åt i di­vi­sio­ner­na. Han loc­ka­des av vår am­bi­tion.

Ri­chard Cindric sä­ger själv till klub­bens hem­si­da:

– Det känns som att FCT:S am­bi­tio­ner och mi­na eg­na går hand i hand. Där­för kän­des FCT som ett solklart val.

Med Cindric och Lund­gren klara så har FC Troll­hät­tan för­säk­rat sig om ett starkt in­ner­mitt­fält. Fat­tas ba­ra en på­skrift av Jo­nas Ema­nu­els­son så står klub­ben väl rustad in­för di­vi­sion 1-come­bac­ken.

– Det pågår sam­tal med Jo­nas och många and­ra spe­la­re just nu, vi får se var vi lan­dar, sä­ger Da­ni­el Lennarts­son.

Bild: KRIS­TER AN­DERS­SON

NYTT AN­SIK­TE I FCT. Ri­chard Cindric till­hör­de un­der sä­song­en Tvåå­kers IF, men har nu skri­vit på för FCT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.