Nya rikt­lin­jer­na för elit­stöd in­te klara

Ttela - - Sport - JOHANNA JOSEPHSSON [email protected]

De nya rikt­lin­jer­na för elit­stö­det är på gång. Fram tills dess får klub­bar­na vän­ta på att an­sö­ka. – Vi har sagt att de ska av­vak­ta, sä­ger Dan Jo­nas­son, eko­no­mi­chef Troll­hät­tans stad.

Fram till 2018 var FC Troll­hät­tan det en­da fot­bollsla­get som fått elit­stöd från Troll­hät­tans stad. Men vid den här ti­den för­ra året ha­de Troll­hät­tans stads­hus fått in tre an­sök­ning­ar om elit­stöd från FC Troll­hät­tan, Skof­te­byns IF her­rar och Skof­te­byns IF da­mer.

I bör­jan av feb­ru­a­ri kom se­dan be­slu­tet om att FCT fick 575 000 kro­nor och Skof­te­byn dam 100 000 kro­nor, ett be­slut som in­te gick obe­märkt för­bi. Ge­nast bör­ja­de en de­batt om jäm­ställd­het och vad som räk­nas som elit.

MOT BAK­GRUND AV den de­bat­ten be­slu­ta­de Troll­hät­tans stads­hus att rikt­lin­jer­na för elit­stö­det skul­le gö­ras om.

– De är på gång, men det kom­mer in­te att be­hand­las av po­li­ti­ker­na i Troll­hät­tans stads­hus för­rän den 7 ja­nu­a­ri, sä­ger Dan Jo­nas­son, eko­no­mi­chef på Troll­hät­tans stad och an­sva­rig för ar­be­tet med de nya rikt­lin­jer­na.

Hur de nya rikt­lin­jer­na kom­mer att se ut vill Jo­nas­son in­te sä­ga för­rän po­li­ti­ker­na sagt sitt.

Finns det risk att de in­te kom­mer klub­bas ige­nom den 7 ja­nu­a­ri?

– Det tror jag in­te, det har redan dra­git ut på ti­den så det bör tas ett be­slut då. Men jag kan in­te ga­ran­te­ra nå­got.

Hur ska de klub­bar som tänkt sö­ka elit­stöd gö­ra?

– Vi har sagt att de ska av­vak­ta li­te. Vår in­ställ­ning är att de kan skic­ka in an­sö­kan i bör­jan av näs­ta år när rikt­lin­jer­na är an­tag­na, sä­ger Dan Jo­nas­son.

Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

IRRITERAT. 2018 års elit­stöd, där FCT fick be­tyd­ligt mer bi­drag än Skof­te­byns da­mer (bil­den), ska­pa­de en het de­batt som led­de till att nya rikt­lin­jer nu hål­ler på och tas fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.