Ek­blad klar för Skof­te­byn

Ttela - - Sport - MARTIN AHLIN

Klaar, Ny­berg, Bro­man – och nu Fe­lix Ek­blad. För­sva­ra­ren läm­nar näm­li­gen BO­IS för Skof­te­byn. – Många sä­ger att det är ett steg i sid­led, men Skof­te­byn kom­mer att trä­na li­ka hårt som man gjor­de i två­an, sä­ger han.

Ek­blad var en av de mest tongivande ge­stal­ter­na på Tors­bo­val­len un­der årets sä­song, som re­sul­te­ra­de i en tred­je­plats i di­vi­sion 3.

Det har ock­så lett till in­tres­se från fle­ra håll, in­te minst hos de bå­da klub­bar­na i Vä­ners­borg – VIF och VFK.

– Det har näs­tan va­rit li­te för många klub­bar att väl­ja mel­lan… så det har bli­vit ett stress­mo­ment. Där­för tyc­ker jag att det är skitskönt nu när det är klart, sä­ger 23-åring­en.

HAN ÄR OCK­SÅ tyd­lig med att en av de av­gö­ran­de fak­to­rer­na till klub­by­tet var trä­na­ren Andreas Win­gård, ny från Gaut­hiod.

– Vi har pra­tat väl­digt länge han och jag, och han har va­rit tyd­lig med var han vill få in mig och hur jag ska ut­veck­las för att kom­ma vi­da­re. Sam­ti­digt är klub­bens mål tyd­ligt ock­så, kon­sta­te­rar Fe­lix Ek­blad, som ti­di­ga­re i kar­riä­ren re­pre­sen­te­rat Åsebro och Edet.

MEN NU ÄR det allt­så Skof­te­byn som gäl­ler fram­ö­ver, och det gil­lar trä­na­re Win­gård.

– Fe­lix är en kil­le som brin­ner för sin fotboll och jag vet hur myc­ket han ha­tar att för­lo­ra. Det är en stark ka­rak­tär, vil­ket syns på hans utveckling se­dan han kom till BO­IS. Den se­nas­te sä­song­en höll hög klass, sä­ger Andreas Win­gård.

Ek­blad är, som be­kant, den fjär­de in­di­vi­den att by­ta Troll­hät­tans BO­IS mot Skof­te­byn i vin­ter, ef­ter Tim Klaar, Eric Bro­man och Linus Ny­berg.

Di­vi­sion 3-klub­ben med­de­lar sam­ti­digt på sin webb­plats att man haft åt­ta spe­la­re i prov­trä­ning på sisto­ne. En­ligt Fot­bolls­blog­gens upp­gif­ter är en av des­sa la­gets för­re skyt­te­kung, Linus Ewen­borg.

– Al­la spe­la­re som va­rit hos oss är av in­tres­se, men just nu är vi i ett lä­ge där vi in­te rik­tigt vet hur trup­pen kom­mer att se ut, sä­ger Win­gård.

Bild: SKOF­TE­BYNS IF

VÄL­KOM­MEN. Ny­för­vär­vet Fe­lix Ek­blad till­sam­mans med nye trä­na­ren Andreas Win­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.