Kvin­na tog sig in i bo­stad

Ttela - - Nyheter - MATILDA SÄDÅS 0520-42 26 00 matilda.sa­[email protected]

En kvin­na miss­tänks för en mängd oli­ka brott. Hon ska bland annat ha ta­git sig in i en an­nan per­sons bo­stad och stan­nat kvar.

En kvin­na i 30-års­ål­dern står nu åta­lad för ett 30-tal brott av oli­ka ka­rak­tär. Al­la brott ska ha be­gåtts un­der som­ma­ren och hös­ten 2018 i fle­ra väst­svens­ka kom­mu­ner.

Kvin­nan miss­tänks bland annat för att ha ta­git och kört fle­ra per­son­bi­lar ut­an tillå­tel­se. Hon ska även ha ta­git klä­der, verk­tyg och nyck­lar samt en hand­väs­ka med plån­bok i. Kvin­nan är dess­utom åta­lad för fle­ra fall av ringa nar­ko­ti­kabrott.

I bör­jan av no­vem­ber ska hon även ha ta­git sig in och stan­nat kvar i en för hen­ne främ­man­de per­sons bo­stad i Troll­hät­tan. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som hem­frids­brott och ses som grovt.

Den 10 de­cem­ber in­leds rät­te­gång­en mot kvin­nan i Vä­ners­borgs tings­rätt. Den vän­tas på­gå i tre da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.