In­ne­bär ett hårt slag mot bo­stads­byg­gan­det

Ttela - - Insänt - Mats Wi­king, riks­dags­le­da­mot (S) Paul Åkerlund, kom­mu­nal­råd (S) Mo­ni­ca Han­son, kom­mu­nal­råd (S)

Trots bo­stads­brist tar Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na bort al­la verk­nings­ful­la bo­stads­po­li­tis­ka sats­ning­ar.

En bra bo­stad till en rim­lig kost­nad är en so­ci­al rät­tig­het. I Troll­hät­tan finns det brist på bo­stä­der. För de stu­den­ter som lä­ser på Hög­sko­lan Väst har kom­mu­nen en bo­stads­ga­ran­ti. Det finns ett be­hov bland an­nat av fler stu­dent­lä­gen­he­ter i Troll­hät­tan då cir­ka 100 van­li­ga lä­gen­he­ter hyrs ut till stu­den­ter.

Mo­de­ra­ter­nas och Krist­de­mo­kra­ter­nas bud­get­mo­tion pri­o­ri­te­rar skat­te­sänk­ning­ar fram­för nöd­vän­di­ga in­ve­ste­ring­ar i vårt ge­men­sam­ma sam­hälls­byg­ge. Att de­ras bud­get vann vo­te­ring­en i riks­da­gen, med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas ak­ti­va stöd, in­ne­bär ett hårt slag mot bo­stads­byg­gan­det i Sve­ri­ge och i Troll­hät­tan.

Från och med 1 ja­nu­a­ri 2019 för­svann den bygg­bonus som be­vil­jats till de kom­mu­ner som hål­ler hög takt i bo­stads­byg­gan­det. Stö­det för ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring och re­no­ve­ring kom­mer ock­så för­svin­na. Slut­li­gen tar man ock­så bort det in­ve­ste­rings­stöd som den S-led­da re­ge­ring­en in­för­de för att öka byg­gan­det av hy­res­rät­ter.

Ef­tersom den­na för­änd­ring träd­de i kraft re­dan vid års­skif­tet in­ne­bär det stor osä­ker­het kring pro­jekt som re­dan lig­ger i start­gro­par­na.

För Troll­hät­tan in­ne­bär det­ta att de stu­dent­lä­gen­he­ter, cir­ka 140 styc­ken som Ei­dar pla­ne­ra­de att byg­ga på In­no­va­tum­om­rå­det, skjuts på fram­ti­den med risk för att bygg­na­tio­nen in­te alls blir av.

I he­la lan­det rör det sig om cir­ka 15 000 bo­stä­der där an­sö­kan om in­ve­ste­rings­stöd skic­kats in men än­nu in­te be­vil­jats och som nu även­ty­ras.

Bild: An­ders Wiklund/tt

För Troll­hät­tan in­ne­bär det­ta att de stu­dent­lä­gen­he­ter, cir­ka 140 styc­ken som Ei­dar pla­ne­ra­de att byg­ga på In­no­va­tum­om­rå­det, skjuts på fram­ti­den med risk för att bygg­na­tio­nen in­te alls blir av, skri­ver de­bat­tö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.