Föröd­el­se ef­ter smäl­la­re i kom­mun­hus

Vid 05.37 på sön­dags­mor­go­nen fick po­li­sen larm om att det skett nå­gon form av ska­de­gö­rel­se och skju­tan­de med fyr­ver­ke­ri­er vid kom­mun­hu­set i Lil­la Edet. Om kom­mun­hu­set kom­mer att hål­la öp­pet på mån­dag är i nu­lä­get oklart.

Ttela - - Sidan 1 - Lars Carls­son lars.carls­[email protected]­la.se Da­ni­el Gustafs­son da­ni­el.gustafs­[email protected]­la.se

På sön­da­gen slog nå­gon in en ru­ta på kom­mun­hu­set i Lil­la Edet och smäll­de av en stor fyr­ver­ke­ri­pjäs. Föröd­el­sen blev stor och det bil­da­des myc­ket rök, men inga per­so­ner kom till ska­da. Po­li­sen sö­ker vitt­nen till hän­del­sen som ru­bri­ce­ras som all­män­far­lig öde­läg­gel­se.

– Nå­gon har sla­git sön­der en ru­ta på kom­mun­hu­set och se­dan skic­kat in nå­gon typ av smäl­la­re el­ler ra­ke­ter som ex­plo­de­rat, sä­ger Hans Lip­pens, pressta­les­per­son hos po­li­sen i Re­gi­on Väst.

– Vi fick in det som ett au­to­ma­tiskt brand­larm. När vi kom dit var det väl­digt stor rök­ut­veck­ling från smäl­la­re av nå­got slag. Det var myc­ket glas­split­ter och en del and­ra ska­dor. Man för­står att det in­te va­rit nå­gon van­lig Ki­na-puff. Vi har nu väd­rat ur lo­ka­len, för det var en stark krut­lukt, sä­ger Göran Andtbacka, in­sats­le­da­re på Söd­ra Bo­hus­läns Rädd­nings­tjänst­för­bund.

Först flo­re­ra­de upp­gif­ter om att man skul­le skju­tit ra­ke­ter in i ett äldre­bo­en­de, men det stäm­mer in­te.

– Det lig­ger vis­ser­li­gen ett äldre­bo­en­de i sam­ma bygg­nad, men det var in­te där det smäll­de. Se­dan kan

När vi kom dit var det väl­digt stor rök­ut­veck­ling från smäl­la­re av nå­got slag. Det var myc­ket glas­split­ter och en del and­ra ska­dor. GÖRAN ANDTBACKA in­sats­le­da­re på Söd­ra Bo­hus­läns Rädd­nings­tjänst­för­bund

det väl sä­kert ha va­rit så att de äld­re vak­nat och störts av olju­det, sä­ger Hans Lip­pens.

Det finns inga vitt­nes­mål om att nå­gon synts till på plat­sen, men po­li­sen vill gär­na ha in upp­gif­ter från all­män­he­ten på num­mer 114 14.

I kon­torslo­ka­len i kom­mun­hu­set blev det stor för­stö­rel­se. En an­mä­lan görs om all­män­far­lig öde­läg­gel­se. Den de­len som bli­vit ska­dad på kom­mun­hu­set är av­spär­rat i av­vak­tan på tek­nisk un­der­sök­ning un­der da­gen. Ing­en per­son är gri­pen. Ing­en per­son kom till ska­da.

– Det har va­rit en del ung­do­mar i rö­rel­se på kväl­lar­na, se­nast i fre­dags när man var in­ne på en bygg­ar­bets­plats och el­da­de bland an­nat bygg­plast och smäll­de fyr­ver­ke­ri­er, så det hän­der li­te sa­ker i om­rå­det, men om det häng­er sam­man är oklart, sä­ger Hans Lip­pens.

Kom­mu­nen av­vak­tar po­li­sens ar­be­te in­nan man vet hur man ska age­ra.

– Jag har sam­lat min led­nings­grupp och vi har haft sam­tal un­der da­gen. Vi vet mer hur vi ska age­ra när po­li­sen är fär­di­ga med sin un­der­sök­ning, sä­ger Le­na Palm, kom­mun­chef i Lil­la Edets kom­mun.

Kom­mer kom­mun­hu­set hål­la öp­pet på mån­dag?

– Den be­döm­ning­en gör vi när vi fått in­for­ma­tion av po­li­sen. Men det är två rum som är ska­da­de, i öv­rigt går lo­ka­ler­na att an­vän­da.

Bild: Jo­achim Flo­din

Ett kon­tor i kom­mun­hu­set är helt för­stört och yt­ter­li­ga­re ett har fått vis­sa ska­dor.

Bild: Jo­achim Flo­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.