Ka­rin Pihl: Är 44 skjut­ning­ar det nya nor­ma­la?

Ttela - - Ledare - Ka­rin Pihl Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

Un­der det gång­na året har Sve­ri­ge drab­bats av drygt fem skjut­ning­ar i vec­kan. 2018 blev ett re­kor­dår sett till an­ta­let skjut­ning­ar med död­lig ut­gång. 44 per­so­ner av­led för­ra året. 2017 dö­da­des 43 per­so­ner. “Vi har job­bat väl­digt hårt i år”, sa­de rikspo­lis­chef An­ders Thorn­berg i en in­ter­vju i SVT:S Agen­da i slu­tet av 2018 (16/12). Trots att po­li­sen ar­be­tat hårt för att stop­pa vål­det går ut­veck­ling­en åt fel håll. Se­dan 2006 har döds­skjut­ning­ar­na i Sve­ri­ge näs­tan sex­dubb­lats. En­ligt Thorn­berg hand­lar det in­te om att po­li­sen gjort ett då­ligt jobb, ut­an om att den kri­mi­nel­la till­väx­ten är så pass hög. För var­je per­son som skjuts finns tio-fem­ton per­so­ner som är be­red­da att ta hans plats.

Hur kan det ha bli­vit så här? En av­gö­ran­de för­kla­ring är ut­an­för­ska­pet och den miss­lyc­ka­de in­teg­ra­tio­nen. Trots att det skjuts i villa­för­or­ter som Enske­de i Stock­holm och mitt på Möl­le­vångs­tor­get i Mal­mö är de sär­skilt ut­sat­ta om­rå­de­na mest drab­ba­de. De se­nas­te 20 årens sto­ra in­vand­ring har fyllt på des­sa om­rå­den, och ut­an­för­ska­pet har tillå­tits växa. Sam­ti­digt har lag­stift­ning­en in­te hängt med.

Finns det nå­gon ljus­ning? In­te i dags­lä­get. “Det här kom­mer hål­la på ett tag”, spår rikspo­lis­che­fen.

Po­li­sen har skic­kat en skri­vel­se till Ju­sti­tie­de­par­te­men­tet med krav på åt­gär­der. Fram­för allt hand­lar det om att övri­ga sam­hälls­ak­tö­rer mås­te se till att till­väx­ten av kri­mi­nel­la stop­pas. Att fler gär­nings­män lag­förs är bra, men så fort nå­gon döms finns and­ra som står på tur.

Ett lång­sik­tigt per­spek­tiv är allt­så nöd­vän­digt. Att ti­digt upp­vi­sa ett aso­ci­alt be­te­en­de mås­te få kon­se­kven­ser. Barn som stru­lar i sko­lan mås­te fång­as upp så fort det går. Kans­ke är det rim­ligt att flyt­ta ele­ver med risk­be­te­en­de till en sko­la på and­ra si­dan av stan? Kri­mi­na­li­te­ten kry­per ner i åld­rar­na – in­te säl­lan är det poj­kar i yng­re ton­å­ren som be­går grova brott. Rätts­sy­ste­met mås­te han­te­ra det­ta. Barn ska gi­vet­vis in­te sät­tas i fäng­el­se, men ett sam­tal med so­ci­al­tjäns­ten räc­ker in­te. På nå­got sätt mås­te ic­ke­straff­myn­di­ga unga som han­te­rar va­pen el­ler dro­ger bort från ga­tan.

Hur kan det ha bli­vit så här?

Rikspo­lis­che­fen An­ders Thorn­berg har fram­hål­lit att Sve­ri­ge är ett tryggt land att le­va i. Det är sant. Ris­ken att tred­je man drab­bas av vål­det finns gi­vet­vis, men den är låg. Om den po­li­tis­ka vil­jan in­te finns kom­mer dock ut­veck­ling­en med skjut­ning­ar och död­ligt våld att fort­sät­ta. Det kom­mer bli det nya “nor­mallä­get” och nå­got vi får vän­ja oss vid.

Mo­de­ra­ter­na vill se en kom­mis­sion mot gäng­kri­mi­na­li­tet. Det är en bra bör­jan. Så fort po­li­ti­ker­na har vak­nat ur sin re­ge­rings­bild­nings­dim­ma mås­te po­li­tik mot det död­li­ga vål­det stå högst upp på at­t­gö­ra-lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.