Blir trött på ro­man­ti­se­rad bild av sko­gen

Ttela - - Insänt - Re­plik Svar till sig­na­tu­ren Skog är värt mer än peng­ar, 8 ja­nu­a­ri. Ulf Jo­hans­son

Först mås­te det fast­stäl­las om det är stat­lig skog (läs Sve­askog) el­ler pri­vat skog som har av­ver­kats.

Är det Sve­askogs mark som ägs av AB Sve­ri­ge där al­la Svens­ka med­bor­ga­re kan ses ha en ak­tie­post tar du lämp­li­gen kon­takt med din lo­ka­la po­li­ti­ker som kan fram­fö­ra din åsikt.

Om det där­e­mot är pri­vat mark så är det en ägan­de­rätts­frå­ga som är grund­lags­skyd­dad om en rätt att fritt för­fo­ga över sin mark som in­te är sär­skilt un­dan­ta­gen ge­nom lag, av­tal el­ler sed­va­ne­rätt.

Vi­da­re har vi skogs­vårds­la­gen som re­gle­rar skogs­bru­ket och mar­kan­vänd­ning­en där pro­duk­tions­mål och mil­jö­mål är jäm­ställ­da vil­ket in­ne­bär att mar­kä­ga­ren själv får gö­ra en be­döm­ning om av­verk­ning­en är ett sätt att till­fö­ra eko­no­mis­ka me­del ”peng­ar” till verk­sam­he­ten samt skat­tein­täk­ter till sta­ten.

Det­ta är ing­en gi­rig­het som du ut­tryc­ker det ut­an lön ut­i­från verk­sam­he­ten vil­ket kan lik­stäl­las med din lön från ar­bets­gi­va­re, pen­sion från sta­ten el­ler un­der­hålls­stöd från kom­mu­nen!

Som skogs­ä­ga­re/mar­kä­ga­re blir jag trött på de­bat­ten där and­ra har en ro­man­ti­se­rad bild av sko­gen och an­ser sig har rätt att be­stäm­ma/tyc­ka om hur min rätt att an­vän­da mar­ken skall be­grän­sas, med ovanstå­en­de sagt är di­na ar­gu­ment fult, oan­sva­rigt, gi­rigt och fort­sätt­nings­vis in­te gång­ba­ra i de­bat­ten.

Bild: Lars Pe­hr­son/svd/tt

Det­ta är ing­en gi­rig­het som du ut­tryc­ker det ut­an lön ut­i­från verk­sam­he­ten vil­ket kan lik­stäl­las med din lön från ar­bets­gi­va­re, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.