Ab­du (L): ”M och KD har spräckt Al­li­an­sen”

Ttela - - Nyheter - Da­ni­el Gustafs­son da­ni­el.gustafs­[email protected]­la.se 0520-42 26 79

Ef­ter Li­be­ra­ler­nas be­slut att släp­pa fram Ste­fan Löfven ser ti­di­ga­re riks­dags­le­da­mo­ten Said Ab­du fram­åt. Han me­nar att be­slu­tet i mångt och myc­ket be­ror på M och KD:S age­ran­de. – Har nå­gon läm­nat mit­ten och spräckt Al­li­an­sen så är det M och KD, sä­ger han be­stämt.

Un­der sön­da­gen dis­ku­te­ra Li­be­ra­ler­nas par­tiråd att an­ting­en god­kän­na den upp­gö­rel­se som träf­fats med S,C,L och MP el­ler att för­or­da Ulf Kris­ters­son som stats­mi­nis­ter. Ef­ter 70 in­lägg i de­bat­ten be­slu­ta­de par­tirå­det att stöd­ja upp­gö­rel­sen och släp­pa fram Ste­fan Löfven (S) som stats­mi­nis­ter. Röst­siff­ror­na lan­da­de på 62 re­spek­ti­ve 30.

På plats un­der par­tirå­dets mö­te i Stock­holm fanns Said Ab­du (L), ti­di­ga­re riks­dags­le­da­mot från Troll­hät­tan och kan­di­dat i Eu­ro­pa­par­la­mentsva­let.

I och med be­slu­tet me­nar han att Sve­ri­ge kan fort­sät­ta i en li­be­ral rikt­ning med en mit­ten­po­li­tik.

– Nu har par­ti­et satt ner fo­ten och vi har be­slu­tat om en in­rikt­ning, sä­ger han.

Han be­skri­ver pro­ces­sen i par­ti­et som bå­de de­mo­kra­tisk och öp­pen. Nå­got han be­röm­mer.

– Jag tyc­ker att det är en styr­ka att vi har li­ve­sänt de­bat­ten på tv. Vi har en re­spekt för varand­ra och för att det finns olik­tän­kan­de i par­ti­et. Vi de­bat­te­rar öp­pet och gör in­te upp i slut­na rum, sä­ger han.

I upp­gö­rel­sen har de fy­ra par­ti­er­na kom­mit över­ens om 73 punk­ter som ska för­verk­li­gas. Des­sa får bå­de ris och ros av Said Ab­du.

– Det som är bra är att det finns för­slag om för­stat­li­gan­de av sko­lan och ökad sats­ning mot he­der­s­våld. Mer le­digt i form av friår och fa­mil­je­vec­ka är in­te bra och går emot ar­bets­lin­jen.

Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son har pre­sen­te­rat en an­ti-sd klau­sul som ga­rant för att de in­te skul­le kun­na på­ver­ka al­li­an­sens po­li­tik. Said Ab­du me­nar att den in­te kän­des re­a­lis­tisk.

– Ten­den­sen i många kom­mu­ner i Sydsve­ri­ge är att Mo­de­ra­ter­na in­te lyc­kats hål­la rent. Man har valt att sam­ar­be­ta med SD i stäl­let för med oss och Cen­ter­par­ti­et, det är djupt pro­ble­ma­tiskt.

Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na har kri­ti­se­rat bå­de Li­be­ra­ler­na och Cen­ter­par­ti­et för att de gör upp med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. En kri­tik Said Ab­du i stäl­let vill rik­ta till­ba­ka.

– Vi har in­te spräckt al­li­an­sen och vi sam­ar­be­tar gär­na med vå­ra al­li­ansvän­ner. M och KD har rört sig åt hö­ger i en mer kon­ser­va­tiv rikt­ning. Re­in­feld­t­li­be­ra­ler­na har läm­nats i bak­vatt­net. Man und­rar var vär­de­ge­men­ska­pen finns med KD i dag? Har nå­gon läm­nat mit­ten och spräckt Al­li­an­sen så är det M och KD, sä­ger han be­stämt.

Said Ab­du me­nar att be­slu­tet hål­ler un­dan yt­ter­lig­hets­par­ti­er från mak­ten på kort sikt. På lång sikt mås­te dock nå­got an­nat till me­nar han.

– Vi mås­te kun­na sva­ra upp på de pro­blem som män­ni­skor kän­ner, sä­ger han.

Bild: Kent Eng

Said Ab­du (L), ti­di­ga­re riks­dags­le­da­mot från Troll­hät­tan och kan­di­dat i Eu­ro­pa­par­la­mentsva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.