Färj­ha­ge (C): ”Vik­ti­ga re­for­mer för kli­mat och fö­re­ta­gan­de”

Ttela - - Nyheter - Da­ni­el Gustafs­son da­ni­el.gustafs­[email protected]­la.se 0520-42 26 79

Ju­lia Färj­ha­ge (C) var med på Cen­ter­par­ti­ets för­tro­en­de­råd och stöd­jer den upp­gö­rel­se kring re­ge­rings­bild­ning­en som fat­tats. Men i den bäs­ta av värl­dar ha­de hon ve­lat se nå­got an­nat be­rät­tar hon.

Un­der lör­da­gen god­kän­de ett nästin­till enigt för­tro­en­de­råd hos Cen­ter­par­ti­et den upp­gö­rel­se par­ti­ets led­ning träf­fat med L, S, och MP. På mö­tet del­tog för­u­tom riks­dags­le­da­mö­ter och par­ti­sty­rel­sen per­so­ner från di­strik­ten och per­so­ner från ung­doms- stun­dent- och kvin­no­för­bun­det. Ju­lia Färj­ha­ge (C) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Lil­la Edet, del­tog i för­tro­en­de­rå­dets mö­te och stäl­ler sig bakom upp­gö­rel­sen.

– Det är väl­digt långt från vå­rat första­handsval. I grun­den ha­de jag ve­lat ha nå­got an­nat, men det finns inga för­ut­sätt­ning­ar för det. Nu får vi en sta­bil re­ge­ring som kan fat­ta be­slut och som kom­mer att dri­va ige­nom re­for­mer som är vik­ti­ga för Cen­ter­par­ti­et, sä­ger hon.

De fy­ra sam­ar­bets­par­ti­er­na har kom­mit över­ens om 73 punk­ter med oli­ka för­slag och re­for­mer som ska ge­nom­fö­ras. Det hand­lar bland an­nat om att sän­ka mar­gi­nal­skat­ter och ar­bets­gi­var­av­gif­ter, för­änd­ring­ar i strand­skyd­det och i la­gen om an­ställ­nings­skydd.

Man vill ock­så sän­ka skat­ten på ar­be­te och i stäl­let läg­ga sam­ma skat­te­bör­da på mil­jö­far­li­ga ut­släpp. I sam­ma över­ens­kom­mel­se finns ock­så skriv­ning­ar om åter­in­förd fa­mil­jeå­ter­för­e­ning och in­fö­ran­det av friår och en fa­mil­je­vec­ka för per­so­ner med barn i skol­ål­dern.

Ju­lia Färj­ha­ge ser po­si­tivt på många av des­sa punk­ter.

– Det finns fle­ra vik­ti­ga re­for­mer främst för fö­re­ta­gan­de och kli­ma­tet. Ge­nom en grön skat­te­väx­ling sän­ker vi skat­ten på ar­be­te och fö­re­ta­gan­de och hö­jer den på mil­jös­kad­lig verk­sam­het. En re­for­me­ring av bo­stads­mark­na­den är ock­så vik­tig när det fat­tas bo­stä­der, sä­ger hon.

Ti­di­ga­re har kom­mu­nal­rå­det Gun­nar Li­dell (M) och riks­dags­le­da­mo­ten Ca­mil­la Wal­ters­son Grön­vall (M) ut­tryckt stor be­svi­kel­se över Cen­ter­par­ti­ets age­ran­de och de an­ser att upp­gö­rel­sen har spräckt Al­li­an­sen. Det an­ser in­te Ju­lia Färj­ha­ge.

– Al­li­an­sen och al­li­ans­sam­ar­be­tet hop­pas jag be­står. Vi har in­te för­änd­rat vår po­li­tik, det är and­ra par­ti­er som har för­änd­rat si­na po­si­tio­ner.

Ju­lia Färj­ha­ge (C) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Lil­la Edet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.