Mil­jö­med­ve­tet hant­verk – Dan Bro­st­röm ger gam­la möb­ler nytt liv

Ttela - - Nyheter - Da­ni­el Gustafs­son da­ni­el.gustafs­[email protected]­la.se 0520-42 26 79

I 20 år har Dan Bro­st­röm re­stau­re­rat möb­ler i sin verk­stad. Han be­rät­tar att män­ni­skors öka­de mil­jö­med­ve­ten­het gör att fler väl­jer att la­ga si­na gam­la möb­ler i stäl­let för att slänga och kö­pa nya. – Många vill räd­da mil­jön och väl­jer att re­no­ve­ra si­na möb­ler i stäl­let för att slänga dem. Det känns jät­te­ro­ligt!

Mö­belsnic­ka­ren Dan Bro­st­röm har un­der eget namn dri­vit sitt fö­re­tag i 20 år. Med an­led­ning av ju­bi­le­et bjöd han in till öp­pet hus. Han be­rät­tar att det var full fart he­la da­gen och även när TTE­LA:S re­por­ter var på plats var det fle­ra kun­der som bå­de vil­le stäl­la frå­gor om re­no­ve­ring­ar men ock­så tac­ka ho­nom för ett väl ut­fört ar­be­te.

I verk­sta­den ute på Restad gård tar han emot gam­la möb­ler och re­no­ve­rar des­sa ef­ter kun­der­nas öns­ke­mål.

– Det älds­ta jag har re­no­ve­rat var en bänk från 1500-ta­let. Jag har ock­så gjort någ­ra möb­ler från 1600- och 1700-tal, men det vi gör mest är 1900-tals möb­ler. Många vill re­no­ve­ra gam­la kle­no­der, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Un­der sen­hös­ten har jag fått en ny ka­te­go­ri av kun­der. Många vill räd­da mil­jön och väl­jer att re­no­ve­ra si­na möb­ler i stäl­let för att slänga dem. Det känns jät­te­ro­ligt!

Idén att bli mö­belsnic­ka­re kom till li­te av en slump be­rät­tar Dan Bro­st­röm.

– Jag bygg­de en säng och upp­täck­te att det var väl­digt ro­ligt. Så jag sök­te till mö­belsnic­kar­ut­bild­ning­en på Ste­ne­by­sko­lan i Dals Lång­ed, be­rät­tar han.

I verk­sta­den står många gam­la möb­ler som är i be­hov av li­te kär­lek och om­vård­nad i oli­ka slag. Dan be­rät­tar att många av re­pa­ra­tio­ner­na han gör hand­lar om lack­ska­dor.

– Jag frä­ter bort lac­ken med ke­mi­ka­li­er. Man får ab­so­lut in­te sli­pa, ris­ken är stor att du sli­per bort i fa­ne­ret och kom­mer ner i blind­trät. Då är det fi­ni­to, sä­ger han be­stämt.

I verk­sta­den står ock­så en gam­mal ko­mod. Den ska byg­gas om till en bad­rumsmö­bel och en mar­mor­ski­va ska läg­gas på. I lack­bu­ren lig­ger en bords­ski­va till ett bord som ska gö­ras om till ett köks­bord.

Dan Bro­st­röm be­rät­tar att han har ro­ligt var­je dag han går till job­bet och in­te en se­kund ång­rar sitt yr­kes­val. Att åter­väx­ten i yr­ket är då­lig trots en stor ef­ter­få­gan på kun­ska­pen tyc­ker han är li­te trå­kigt.

– Fler ung­do­mar bor­de få upp ögo­nen för yr­ket. Det är ett rik­tigt jobb, man får hål­la på med hant­verk och man vet vad man gör, sam­man­fat­tar han.

Bild: Da­ni­el Gustafs­son

Dan Bro­st­röm dri­ver 20-års­ju­bi­le­ran­de Bro­st­röms mö­bel­re­stau­re­ring. På bil­den är han i färd med att re­no­ve­ra en ko­mod som ska bli en bad­rumsmö­bel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.