Er­do­gans Tur­ki­et töms på ka­pi­tal och kun­skap

Ttela - - Världen - So­fia Eriks­son/tt

Eko­no­min kri­sar, aka­de­mi­ker har bli­vit mål­tav­lor och pre­si­den­ten allt mer auk­to­ri­tär. I köl­vatt­net av kupp­för­sök och Re­cep Tayy­ip Er­do­gans till­slag läm­nar allt fler med­bor­ga­re Tur­ki­et. Med sig tar de peng­ar och kom­pe­tens – nå­got som kan få lång­va­ri­ga kon­se­kven­ser för sam­häl­let.

Pro­fes­sorn Bü­lent So­may pac­ka­de ner sitt liv i kar­tong­er, tog far­väl av stu­den­ter­na på Bil­gi­u­ni­ver­si­te­tet i Istan­bul och skaf­fa­de nytt jobb i Brys­sel. Han upp­le­ver det som om att Tur­ki­et har tving­at bort ho­nom.

– Vi kän­ner oss in­te säk­ra ens un­der vå­ra fö­re­läs­ning­ar läng­re, sa­de han till BBC ef­ter be­slu­tet.

– Vi mås­te he­la ti­den vak­ta vå­ra tung­or. Vis­sa stu­den­ter spe­lar in vad vi sä­ger och se­dan kan det stå i re­ge­rings­vän­li­ga me­di­er att vi har för­o­läm­pat pre­si­den­ten.

Kupp­för­sö­ket 2016 följ­des av till­slag där pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan slog ner mot me­nings­mot­stån­da­re i bred be­mär­kel­se. Se­dan dess har 60000 per­so­ner gri­pits och 150 000 fått läm­na si­na jobb, varav många aka­de­mi­ker och lä­ra­re. Där­till har lan­det ta­git allt stör­re auk­to­ri­tä­ra kliv sam­ti­digt som eko­no­min blö­der av in­fla­tion, ar­bets­lös­het och va­lutakris.

Si­tu­a­tio­nen har fått många att ge sig av. 2017 emi­gre­ra­de över en kvarts mil­jon tur­kis­ka med­bor­ga­re. Det var en ök­ning med 42,5 pro­cent jäm­fört med 2016, en­ligt stat­li­ga Tur­kish Sta­tisti­cal In­sti­tu­te.

– Det som nu läm­nar Tur­ki­et är kom­pe­tens och peng­ar. Och det är en kon­se­kvens av Er­do­gans age­ran­de, sä­ger Jen­ny White, pro­fes­sor vid In­sti­tu­tet för Tur­ki­etstu­di­er vid Stock­holms uni­ver­si­tet, till TT.

Många som ger sig av är el­ler har va­rit an­häng­a­re till Fet­hul­lah Gü­len, som An­ka­ra be­skyl­ler för kupp­för­sö­ket – vil­ket den Usa­ba­se­ra­de pre­di­kan­ten ne­kar till. And­ra har stämp­lats som för­rä­da­re ge­nom de sve­pan­de an­kla­gel­ser som kan drab­ba den som in­te age­rar som re­ge­ring­en öns­kar.

– Nu­me­ra kan du gri­pas av al­la möj­li­ga oli­ka an­led­ning­ar, det är väl­digt oför­ut­säg­bart. Det är in­te läng­re ba­ra gü­le­nis­ter som ja­gas, ut­an vem som helst kan bli mål­tav­la. I syn­ner­het unga, sä­ger White.

– Re­ge­ring­en ser uni­ver­si­tet som en gro­grund för mot­stånd, där stu­den­ter lär sig att tän­ka kri­tiskt. Det är in­te önsk­värt i ett en­mans­sty­re och re­ge­ring­en har i stor ut­sträck­ning ta­git kon­troll över ut­bild­nings­sy­ste­met.

Om­kring hälf­ten av Tur­ki­ets be­folk­ning är un­der 30 år och en stor del av de som läm­nar lan­det är unga och väl­ut­bil­da­de. De har svårt att hit­ta ar­be­te – i syn­ner­het om de är se­ku­lä­ra och in­te kän­ner rätt per­so­ner, en­ligt White.

– Om du in­te har kon­tak­ter in­om (det sty­ran­de isla­mis­tis­ka) AKP spe­lar det ing­en roll vad du har stu­de­rat, du får än­då ing­et jobb. Så fun­ge­rar Tur­ki­ets svå­ger­po­li­tik. Och om du el­ler di­na för­äld­rar har en egen verk­sam­het så är ris­ken stor att den för­störs av eko­no­min, sä­ger hon.

– I kom­bi­na­tion med den stän­di­ga ris­ken att gri­pas ser många ing­en an­nan ut­väg än att läm­na lan­det.

Att me­nings­mot­stån­da­re för­svin­ner är po­si­tivt ur Er­do­gans syn­vin­kel. Mer be­kym­mer­samt är det med fö­re­tag och ka­pi­tal. 2016 och 2017 flyt­ta­de runt 12 000 av Tur­ki­ets dol­larmil­jo­nä­rer si­na till­gång­ar ut­an­för lan­det, en­ligt den år­li­ga rap­por­ten Glo­bal We­alth Mi­gra­tion Re­vi­ew från Afra­sia Bank.

– Re­ge­ring­en har själv or­sa­kat det­ta. Fö­re­tag som an­kla­gas för att va­ra gü­le­nis­ter har ta­gits över och hot­bil­den är så pass bred att den som in­te be­fin­ner sig i Er­do­gans nät­verk stän­digt mås­te oroa sig över att gri­pas el­ler få sitt fö­re­tag kon­fis­ke­rat, sä­ger White.

– Dess­utom gör den to­ta­la av­sak­na­den av en rättstats­prin­cip att fö­re­ta­ga­re in­te läng­re kan li­ta på att rätts­li­ga in­stan­ser kom­mer att skyd­da de­ras in­tres­sen.

Ut­vand­ring­en ser ut att fort­sät­ta och kom­mer att få långt­gå­en­de kon­se­kven­ser för Tur­ki­et.

– Det är ett fruk­tans­värt slag för de eko­no­mis­ka fram­tids­ut­sik­ter­na och ut­veck­ling­en i sam­häl­let. Många ser in­te hel­ler hur si­tu­a­tio­nen skul­le för­änd­ras och har där­för ing­et stör­re in­tres­se av att nå­gon­sin åter­vän­da.

Bild: Lef­teris Pi­tara­kis/tt

2016 skrev över tu­sen aka­de­mi­ker un­der en ap­pell för fred som kräv­de ett slut på de mi­li­tä­ra in­sat­ser­na mot kur­der i syd­öst­ra Tur­ki­et. Det fick Er­do­gan att an­kla­ga dem för för­rä­de­ri och fle­ra ställ­des in­för rät­ta för del­ak­tig­het i ”ter­ror­pro­pa­gan­da”. Många för­lo­ra­de si­na jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.