Fak­ta: Kupp­för­sö­ket

Ttela - - Världen -

Den 15 ju­li 2016 kom­mer san­no­likt att skri­vas in i histo­rie­böc­ker­na som en av de mest av­gö­ran­de da­gar­na i Tur­ki­et i mo­dern tid. Den kväl­len in­led­de de­lar av ar­mén och flyg­vap­net ett för­sök att stör­ta re­ge­ring­en. Kup­pen slogs ned in­om ett dygn, men har fått enor­ma ef­fek­ter i sam­häl­let. Pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan har stärkt sin makt, tu­sen­tals män­ni­skor har fängs­lats och ti­o­tu­sen­tals fått spar­ken från sitt ar­be­te.

Över 200 män­ni­skor dö­da­des un­der kupp­för­sö­ket och mer än 1 400 ska­da­des. Många var ci­vi­la som ham­na­de i korsel­den mel­lan upp­rorsma­ka­re och lo­ja­la sä­ker­hets­styr­kor.

Den tur­kis­ka re­ge­ring­en slog ge­nast fast att pre­di­kan­ten Fet­hul­lah Gü­len och hans lö­sa nät­verk av mi­li­tä­rer, jour­na­lis­ter, ju­ris­ter, lä­ra­re och aka­de­mi­ker låg bakom kupp­för­sö­ket. Un­dan­tags­till­stånd ut­lys­tes och Er­do­gan in­led­de om­fat­tan­de ut­rens­ning­ar av si­na me­nings­mot­stån­da­re, av allt att dö­ma in­te ba­ra så­da­na som haft med kupp­för­sö­ket att gö­ra.

Ex­akt hur kup­pen pla­ne­ra­des och vil­ka som stod bakom den är fort­fa­ran­de oklart. Gü­len ne­kar till in­bland­ning.

Käl­la: Land­gui­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.