Pre­miär­mi­nis­ter Tsipras vill ha för­tro­en­de­om­röst­ning

Ttela - - Världen - TT-AFP

Gre­klands pre­miär­mi­nis­ter hop­pas sam­la nytt stöd för sin bräck­li­ga re­ge­ring ge­nom en för­tro­en­de­om­röst­ning. Det­ta se­dan lan­dets för­svars­mi­nis­ter med­de­lat att hans par­ti drar sig ur re­ge­rings­ko­a­li­tio­nen av miss­nö­je med lös­ning­en på namn­kon­flik­ten med Ma­ke­do­ni­en.

För­tro­en­de­om­röst­ning­en i par­la­men­tet ska hål­las så fort som möj­ligt, med­de­lar Tsipras ef­ter att ha ac­cep­te­rat för­svars­mi­nis­tern Pa­nos Kam­me­nos av­skeds­an­sö­kan.

Kam­me­nos, le­da­re för det hö­ger­po­pu­lis­tis­ka par­ti­et Obe­ro­en­de gre­ker (Anel), har en läng­re tid va­rit på kol­li­sions­kurs med pre­miär­mi­nis­ter Alex­is Tsipras och det and­ra re­ge­rings­par­ti­et, Sy­ri­za, när det gäl­ler dis­py­ten om grann­lan­dets nya namn. Ef­ter ett mö­te med Tsipras på sön­da­gen med­de­la­de Kam­me­nos sitt be­slut.

”Jag tac­ka­de pre­miär­mi­nis­tern för sam­ar­be­tet och för­kla­ra­de att vi in­te kan fort­sät­ta på grund av den­na frå­ga”, sä­ger Kam­me­nos och med­de­lar sam­ti­digt att Anel drar sig ur re­ge­rings­ko­a­li­tio­nen med si­na sex mi­nist­rar.

Ko­a­li­tio­nen bil­da­des 2015 och Sy­ri­za är be­ro­en­de av Anels sju le­da­mö­ter för att få ma­jo­ri­tet i det gre­kis­ka par­la­men­tet.

Bak­grun­den till namn­kon­flik­ten är tre re­gi­o­ner i nor­ra Gre­kland som be­nämns Väst­ra, Mel­lers­ta och Öst­ra Ma­ke­do­ni­en. Gre­klands håll­ning hit­tills har va­rit att grann­lan­dets namn an­ty­der att det gör an­språk på gre­kiskt ter­ri­to­ri­um.

I vec­kan rös­ta­de Ma­ke­do­ni­ens par­la­ment i Skopje ige­nom en grund­lags­änd­ring som möj­lig­gör att lan­det kan by­ta namn till Nord­ma­ke­do­ni­en.

Men Kam­me­nos har ti­di­ga­re me­nat att al­la över­ens­kom­mel­ser som in­ne­bär att ”Ma­ke­do­ni­en” fort­satt finns kvar som en del av Bal­kan­sta­tens namn är oac­cep­tab­la.

För att namn­by­tet ska trä­da i kraft åter­står att Gre­kland sä­ger ja. Re­ge­ring­en i Aten sik­tar på en par­la­ments­om­röst­ning i frå­gan i mars. Men även om Sy­ri­za sä­ger sig ha ma­jo­ri­tet i frå­gan har den lett till splitt­ring. Det op­po­si­tio­nel­la gre­kis­ka hö­ger­par­ti­et Ny de­mo­kra­tis le­da­re, Ky­ri­a­kos Mit­so­ta­kis, hop­pas att namn­stri­den ska slu­ta i en miss­tro­en­de­för­kla­ring mot pre­miär­mi­nis­ter Alex­is Tsipras re­ge­ring, vil­ket skul­le ti­di­ga­re­läg­ga hös­tens par­la­mentsval.

Bild: Yor­gos Ka­ra­halis/tt

Alex­is Tsipras med­de­lar att han vill hål­la en för­tro­en­de­om­röst­ning om re­ge­ring­en i par­la­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.