Bak­grund: Fi­nan­s­kri­sen blev en vänd­punkt

Ttela - - Reportage -

Fi­nan­s­kri­sen 2008–2009 blev en vänd­punkt för eu­ron. Då mins­ka­de det glo­ba­la an­vän­dan­det av den ge­men­sam­ma eu­ro­pe­is­ka va­lu­tan dras­tiskt. Och va­lu­tan har egent­li­gen ald­rig åter­häm­tat sig.

Kri­sen blev även start­skot­tet för den gre­kis­ka skuld­kri­sen, som 2010 slog ut eu­ro­lan­det Gre­kland från ka­pi­tal­mark­na­den och drog i gång fle­ra års stats­fi­nan­si­el­la pro­blem i eu­ro­län­der som Ir­land, Ita­li­en, Por­tu­gal och Spa­ni­en.

På den glo­ba­la va­lu­ta­mark­na­den är eu­ron num­mer två när det gäl­ler sta­ters ob­li­ga­tions­lån och sta­tus som re­serv­va­lu­ta, med en mark­nads­an­del på cir­ka 20 pro­cent. Det kan jäm­fö­ras med dol­larns po­si­tion, på 60 pro­cent. Som in­ter­na­tio­nellt be­tal­nings­me­del är eu­rons ställ­ning nå­got star­ka­re, med en mark­nads­an­del glo­balt på drygt 35 pro­cent.

Eu-kom­mis­sio­nen har la­gom till va­lu­tans 20-års­dag in­lett en ny kam­panj för att stär­ka eu­ron som in­ter­na­tio­nellt be­tal­nings­me­del och re­serv­va­lu­ta, bland an­nat som svar på den ame­ri­kans­ka Trum­pre­ge­ring­ens be­slut att dra sig ur kär­ne­ner­gi­av­ta­let med Iran.

Kom­mis­sio­nen vill bland an­nat att Eu-län­der går över till eu­ro som be­tal­nings­me­del på den in­ter­na­tio­nel­la ener­gi­mark­na­den. ECB har även lan­se­rat en plan för ett nytt eu­ro­pe­iskt sy­stem för snab­ba be­tal­ning­ar.

Eu­ron kan även stär­kas av and­ra in­teg­ra­tions­pro­jekt som drivs, som den än­nu sak­na­de ge­men­sam­ma ga­ran­tin för bankin­sätt­ning­ar i eu­ro­zo­nen in­om ra­men för EU:S ban­ku­ni­on. Det finns även för­slag om att eu­ro­län­der­na bor­de ha en ge­men­sam bud­get el­ler fond för sta­bi­li­tets- el­ler ar­bets­mark­nads­åt­gär­der i krislä­gen. Käl­la: Reu­ters

Bild: Bernd Kam­me­rer/tt

Eu­ro­pe­is­ka central­ban­ken (ECB) i Frank­furt har in­för eu­rons 20-års­dag be­slu­tat att av­veck­la sitt pro­gram för stöd­köp av stats­pap­per, som se­dan vå­ren 2015 har sti­mu­le­rat till­växt och in­fla­tion i eu­ro­zo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.