Fak­ta: Ut­brett stöd för va­lu­tan i eu­ro­zo­nen

Ttela - - Reportage -

Det folk­li­ga stö­det för den ge­men­sam­ma va­lu­tan i eu­ro­zo­nen är ut­brett. En färsk mät­ning gjord av Eu-kom­mis­sio­nen vi­sar att 74 pro­cent av eu­ro­län­der­nas be­folk­ning ser eu­ron som nå­got po­si­tivt för EU, me­dan 64 pro­cent ser va­lu­tan som bra för det eg­na lan­det.

I en­kä­ten, ge­nom­förd 15-16 ok­to­ber i år, till­frå­ga­des 17 800 in­vå­na­re i de 19 eu­ro­län­der­na.

I den se­nas­te svens­ka Euro­ba­ro­me­tern från SCB sa­de 18,6 pro­cent ja till att in­fö­ra eu­ron, me­dan 68 pro­cent sa­de nej. Käl­lor: Eu-kom­mis­sio­nen, SCB • • •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.