Det hän­de då

Ttela - - Familj -

För 20 år se­dan, 1999, kri­ti­se­ra­des Eu-kom­mis­sio­nen av Eu­ro­pa­par­la­men­tet för kor­rup­tion och svind­le­ri­er. Sär­skilt den frans­ka kom­mis­sio­nä­ren Edith Cres­son pe­ka­des ut. En kon­troll­grupp till­sat­tes för att ut­re­da kom­mis­sions­ar­be­tet och ef­ter yt­ter­li­ga­re av­slö­jan­den tving­a­des he­la kom­mis­sio­nen av­gå.

För 70 år se­dan, 1949, fram­la­de den ki­ne­sis­ke kom­mu­nist­le­da­re Mao Ze­dong si­na krav för fred i in­bör­des­kri­get som ha­de på­gått i nä­ra två de­cen­ni­er. Bland an­nat skul­le Ki­na bli en kom­mu­nis­tisk folk­re­pu­blik. Se­na­re un­der året be­seg­ra­des na­tio­na­lis­ter­na för gott och kom­mu­nist­sta­ten Ki­na blev ett fak­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.